Oświatowy

Dział oświatowy koordynuje i prowadzi działalność oświatowo – wychowawczą. Organizuje m.in. wystawy, odczyty, prelekcje, spotkania muzealne, konkursy, warsztaty,  lekcje muzealne  oraz koncerty i imprezy plenerowo – artystyczne. Działalność ta skoncentrowana jest na organizacji przedsięwzięć adresowanych do odbiorców w różnym wieku: seniorów, dorosłych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolaków.  Poprzez swoją działalność, dział stale wzbogaca i unowocześnia formy i metody pracy starając się kształcić  odbiorcę i jednocześnie dawać mu rozrywkę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, instytucji oświatowych oraz pedagogów z roku na rok oferta edukacyjna się poszerza.

W archiwum działu gromadzona i opracowywana jest właściwa dokumentacja i statystyka wystaw, koncertów, konferencji, których organizatorem lub współorganizatorem było Muzeum tj. scenariusze, projekty plastyczne, wydawnictwa towarzyszące, a także dokumentacja fotograficzna i audiowizualna. Cennym uzupełnieniem dokumentacji są liczne artykuły prasowe – autorstwa pracowników naszego Muzeum, a także ludzi związanych z naszą placówką.

Kontakt:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
tel/fax. 23 672 53 46 wew. 101
e-mail: oswiata@muzeumciechanow.pl

Czytaj więcej

Historyczny

Jedną z form działalności Działu Historycznego jest gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie pamiątek przeszłości związanych głównie z historią Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej, a od końca lat 90. także dotyczących mazowieckiej szlachty. W zasobie zbiorów znajdują się również przedmioty o znaczeniu ponadlokalnym. Łącznie zbiory przekraczają 6 tys. jednostek.
Historia miasta i regionu podkreślana jest poprzez wystawy i publikacje opracowywane przez Dział. Do bardziej znaczących wystaw i jednocześnie publikacji pod tymi samymi tytułami należą m.in. „11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego”,  „Ciechanów na przełomie XIX i XX wieku”, „ Gloria Victis. W 140 Rocznicę Powstania Styczniowego”, „Monte Cassino 1944-2004”, „Ks. Maciej .Kazimierz Sarbiewski – chrześcijański Horacy Mazowsza”, „ W kręgu mazowieckich ziemian XIX i XX wieku”, „Karty z dziejów Ciechanowa 1939-1945” i inne. Do stałych wystaw zorganizowanych przez Dział Historii należy „Aleksandra Bąkowska na tle pozytywistów warszawskich” w dworku w Oddziale naszego Muzeum w Gołotczyźnie.
Od kilku lat Dział prowadzi badania nad dziejami ziemiaństwa północnego Mazowsza. Ważną formą działalności badawczej i wydawniczej Działu jest organizowanie od 2007 r. konferencji naukowych z cyklu „Ziemianie Mazowsza”. Obejmują one różne aspekty funkcjonowania mazowieckiego ziemiaństwa w okresie od XVIII do XX wieku. Uczestniczą w nim ludzie nauki z wielu uczelni, m.in. Instytutu Historii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, jak też nauczyciele, muzealnicy i indywidualni badacze. Efektem tych konferencji są publikacje, m.in. ”Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku” (2007) „Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII-XX wieku” (2011),  ” Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian XVIII-XX w.”(2014), „Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową” (2015).

W 2017 r. uczciliśmy 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego, pochodzącego z zasłużonej, mazowieckiej szlachty. Głównymi formami upamiętnienia była wystawa i konferencja  naukowa z udziałem badaczy jego genealogii i spuścizny naukowej. Pokłosiem tych działań jest publikacja „Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150. rocznicę urodzin”.

Kolejne wystawy Działu związane były z wielkimi jubileuszami najważniejszych  wydarzeń w historii naszego narodu, przedstawione z podkreśleniem regionu:Bohaterowie Niepodległości – w 100 rocznicę Jej odzyskania” (2018), „W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 1920-2020”  (2020).  Aktualna wystawa to „W 100. rocznicę przybycia 11 Pułku Ułanów im. Marszałka Rydza Śmigłego do Ciechanowa. 1921-2021”.

Dział współpracuje ze szkołami północnego Mazowsza, organizując od kilkunastu lat konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej a także osób dorosłych. Tematyka ich oscyluje wokół genealogii rodzinnej, historii regionu, mazowieckich dworków, a także ważnych wydarzeń historycznych, w tym o charakterze niepodległościowym. Tematyka niepodległościowa zajmuje zawsze ważne miejsce w pracy Działu.  Realizowana jest także poprzez wystawy, spotkania, publikacje.

Współpracujemy także ze stowarzyszeniami, m.in. Academia Europaea Sarbieviana,  Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Ciechanowie.

Kontakt:

email: historia@muzeumciechanow.pl

Czytaj więcej

O Muzeum

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ma swoją siedzibę w budynku dawnego banku mieszczańsko–gospodarczego  przy ul. Warszawskiej 61. Jest instytucją kultury, podległą Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Muzeum  tworzą 3 obiekty: Budynek Ekspozycyjny przy  ul. Warszawska 61, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie  przy ul. Zamkowej 1, oddział  zamiejscowy Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Kompleks dworkowo-parkowy) przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 16. Instytucja w 2018 roku obchodziła  45-lecie swojej działalności.

Misją Muzeum Szlachty Mazowieckiej jest prowadzenie badań, gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szlacheckich, dlatego instytucja prowadzi różnego rodzaju działalność kulturową oraz wszelkie inne działania dążące  do upowszechniania kultury. Efektem  pracy zespołu muzealników  są wystawy, wydawnictwa, katalogi wystaw,  prace konserwatorskie, koncerty, warsztaty, prelekcje, odczyty, wykłady, imprezy plenerowe i lekcje muzealne.  Od wielu lat jesteśmy głównymi  organizatorami  imprez plenerowych  takich jak: Zajazd Szlachecki”, „Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych” ,”Kwiaty Ogrodów”, „Mazowieckie Majowe Muzykowanie”, „Spotkania z historią” i „Zamkowe podróże  w czasie”, mających na celu  zainteresowanie społeczeństwa wielopokoleniowego tożsamością kulturową.  Nasza  Placówka organizuje też warsztaty i  zajęcia  edukacyjne skierowane  do każdej grupy wiekowej. Gromadzi , konserwuje i eksponuje dobra kultury, prezentuje też wartości umacniające więzi lokalnego środowiska z regionem, co ma duże znaczenie wychowawcze szczególnie dla najmłodszych. Wzbogaca wiedzę uczniów, uczy dostrzegać piękno ludzkiej pracy, rozumieć bieg dziejów i własne miejsce we współczesnym świecie. Największą zaletą naszych zbiorów muzealnych jest powiązanie historii kultury materialnej ze współczesnymi zjawiskami życia społecznego.  Pozwala uświadomić zwiedzającym w sposób poglądowy i konkretny wpływ czasu i  zmienność użytkową wielu eksponatów. Pokazuje pracę ludzką i jej wytwory w kontekście historycznym. Budzi szacunek dla pomysłowości człowieka, umiejętności i jego poglądów i  działań społecznych. Muzeum wciąż stara się wychodzić  naprzeciw oczekiwaniom osób  niepełnosprawnych. W Budynku ekspozycyjnym  w Ciechanowie  przystosowało swoje wystawy stałe właśnie dla nich. Zwiedzanie ekspozycji tj. „Utracony świat… ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku”, „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze”, „Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich” jest przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. W Kompleksie dworkowo-parkowym z Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie powstała interaktywna ścieżka edukacyjna. Tablice z opisami obiektów zabytkowych, historii tego miejsca i osób z nim związanych, plan parku z opisem, także w alfabecie Braille’a oraz audioprzewodniki.

Dzięki współpracy z licznymi organizacjami samorządowymi, placówkami oświatowymi, przedsiębiorcami, działaczami lokalnymi i instytucjami wciąż realizujemy wiele projektów w obszarze kultury i  powiększamy swoją ofertę turystyczną i edukacyjną.

NM

 

Czytaj więcej

BEZ CENZURY-wystawa czasowa


wystawa czasowazorganizowana wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 w Ciechanowie, pt.”BEZ CENZURY”, dotyczącej okresu PRL i lat 1966 -1980.
Eksponaty pochodziły ze zbiorow prywatnych Pana Janusza Czopika, wieloletniego nauczyciela języka polskiego.

Tytuł wystawy nawiązuje do serii wydawniczej Paryskiej „Kultury”,
– emigracyjnego miesięcznika Polski, stanowiącego centrum kulturalno-polityczne dla emigracji polskiej po drugiej wojnie światowej, wywierającego wpływ na Polskę Ludową. Paryska „Kultura” była największym wydawnictwem emigracyjnym, które powstało w Rzymie w 1946 roku. Celem „Kultury” było wydawanie literatury i wspomaganie pisarzy emigracyjnych. Z tej pomocy skorzystał m.in. Czesław Miłosz czy Marek Hłasko.
Oprócz wydawnictw Paryskiej „Kultury,” pokazane są również książki innych wydawnictw emigracyjnych np. „Oficyna Poetów i Malarzy” – wydawnictwo założone w 1950 roku w Londynie , którego książki charakteryzuje piękna szata graficzna.
Wydawnictwa, które Państwo zobaczą na wystawie, przynosiły powiew wolności i dawały nadzieję na odzyskanie tej wolności. Drugi obieg umożliwiał intelektualistom wypowiadanie się na sprawy związane z funkcjonowaniem państwa, a tym samym krytykowanie tego co było złe i doprowadziło do zmiany systemu.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.

Czytaj więcej