Historyczny

Jedną z form działalności Działu Historycznego jest gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie pamiątek przeszłości związanych głównie z historią Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej, a od końca lat 90. także dotyczących mazowieckiej szlachty. W zasobie zbiorów znajdują się również przedmioty o znaczeniu ponadlokalnym. Łącznie zbiory przekraczają 5 tys. jednostek.
Historia miasta i regionu podkreślana jest poprzez wystawy i publikacje opracowywane przez Dział. Do bardziej znaczących wystaw i jednocześnie publikacji pod tymi samymi tytułami należą m.in. „11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego”, „Pan Prezydent” (wspólnie z Działem Archeologii, poświęcona Ignacemu Mościckiemu), „Ciechanów na przełomie XIX i XX wieku”, „ Gloria Victis. W 140 Rocznicę Powstania Styczniowego”, „Monte Cassino 1944-2004”, „Ks. Maciej .Kazimierz Sarbiewski – chrześcijański Horacy Mazowsza”, „ W kręgu mazowieckich ziemian XIX i XX wieku”, „Karty z dziejów Ciechanowa 1939-1945” i inne. Do stałych wystaw zorganizowanych przez Dział Historii należy „Aleksandra Bąkowska” w dworku w Oddziale naszego Muzeum w Gołotczyźnie.
Od kilku lat Dział prowadzi badania nad dziejami ziemiaństwa północnego Mazowsza. Ważną formą działalności badawczej i wydawniczej Działu jest organizowanie od 2007 r. konferencji naukowych z cyklu „Ziemianie Mazowsza”. Obejmują one różne aspekty funkcjonowania mazowieckiego ziemiaństwa w okresie od XVIII do XX wieku. Uczestniczą w nim ludzie nauki z wielu uczelni, m.in. Instytutu Historii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, jak też nauczyciele, muzealnicy i indywidualni badacze. Efektem tych konferencji są publikacje, m.in.”Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku” (2007) oraz „Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII-XX wieku” (2011). Ostatnia konferencja (2011) nosiła tytuł ” Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian XVIII-XX w.”
Dział współpracuje ze szkołami północnego Mazowsza, organizując od 15 lat konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej a także osób dorosłych. Tematyka ich oscyluje wokół genealogii rodzinnej, historii regionu, a także z mazowieckich dworków. Ostatni konkurs nosi tytuł „Powstanie Styczniowe – historia i pamięć”.
Współpracujemy także ze stowarzyszeniem Academią Europaea Sarbieviana, www.sarbiewski.pl, uczestnicząc w jego działaniach, m.in. organizując spotkania w naszym Muzeum podczas edycji Międzynarodowych Dni im.ks.Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Kontakt:

email: historia@muzeumciechanow.pl

Udostępnij na:

Dodaj komentarz