Historyczny

Jedną z form działalności Działu Historycznego jest gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie pamiątek przeszłości związanych głównie z historią Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej, a od końca lat 90. także dotyczących mazowieckiej szlachty. W zasobie zbiorów znajdują się również przedmioty o znaczeniu ponadlokalnym. Łącznie zbiory przekraczają 6 tys. jednostek.
Historia miasta i regionu podkreślana jest poprzez wystawy i publikacje opracowywane przez Dział. Do bardziej znaczących wystaw i jednocześnie publikacji pod tymi samymi tytułami należą m.in. „11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego”,  „Ciechanów na przełomie XIX i XX wieku”, „ Gloria Victis. W 140 Rocznicę Powstania Styczniowego”, „Monte Cassino 1944-2004”, „Ks. Maciej .Kazimierz Sarbiewski – chrześcijański Horacy Mazowsza”, „ W kręgu mazowieckich ziemian XIX i XX wieku”, „Karty z dziejów Ciechanowa 1939-1945” i inne. Do stałych wystaw zorganizowanych przez Dział Historii należy „Aleksandra Bąkowska na tle pozytywistów warszawskich” w dworku w Oddziale naszego Muzeum w Gołotczyźnie.
Od kilku lat Dział prowadzi badania nad dziejami ziemiaństwa północnego Mazowsza. Ważną formą działalności badawczej i wydawniczej Działu jest organizowanie od 2007 r. konferencji naukowych z cyklu „Ziemianie Mazowsza”. Obejmują one różne aspekty funkcjonowania mazowieckiego ziemiaństwa w okresie od XVIII do XX wieku. Uczestniczą w nim ludzie nauki z wielu uczelni, m.in. Instytutu Historii PAN w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, jak też nauczyciele, muzealnicy i indywidualni badacze. Efektem tych konferencji są publikacje, m.in. ”Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku” (2007) „Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII-XX wieku” (2011),  ” Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian XVIII-XX w.”(2014), „Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od konfederacji barskiej po II wojnę światową” (2015).

W 2017 r. uczciliśmy 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego, pochodzącego z zasłużonej, mazowieckiej szlachty. Głównymi formami upamiętnienia była wystawa i konferencja  naukowa z udziałem badaczy jego genealogii i spuścizny naukowej. Pokłosiem tych działań jest publikacja „Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150. rocznicę urodzin”.

Kolejne wystawy Działu związane były z wielkimi jubileuszami najważniejszych  wydarzeń w historii naszego narodu, przedstawione z podkreśleniem regionu:Bohaterowie Niepodległości – w 100 rocznicę Jej odzyskania” (2018), „W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 1920-2020”  (2020).  Aktualna wystawa to „W 100. rocznicę przybycia 11 Pułku Ułanów im. Marszałka Rydza Śmigłego do Ciechanowa. 1921-2021”.

Dział współpracuje ze szkołami północnego Mazowsza, organizując od kilkunastu lat konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej a także osób dorosłych. Tematyka ich oscyluje wokół genealogii rodzinnej, historii regionu, mazowieckich dworków, a także ważnych wydarzeń historycznych, w tym o charakterze niepodległościowym. Tematyka niepodległościowa zajmuje zawsze ważne miejsce w pracy Działu.  Realizowana jest także poprzez wystawy, spotkania, publikacje.

Współpracujemy także ze stowarzyszeniami, m.in. Academia Europaea Sarbieviana,  Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Ciechanowie.

Kontakt:

email: historia@muzeumciechanow.pl

Udostępnij na: