Dział Etnograficzny

Działalność naukowo badawcza

Od początku swojej działalności dział etnograficzny profilowany był w kierunku badań nad kulturą drobnej szlachty mazowieckiej. W tym celu prowadzone były sondaże i penetracje terenowe oraz organizowano obozy naukowe. Przedmiotem badań  była głównie szlachta pobożańska, zamieszkująca tereny Mazowsza, najbardziej wysunięte na północ, w tym pogranicze  mazowiecko-pruskie.  Wynikiem  tych działań były duże wystawy zorganizowane przez dział etnograficzny: „Tkanina dworska z elementami ubioru i biżuterii patriotycznej  XVIII –  XX wiek”,  „Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na pograniczach”,  oraz konferencje naukowe nt. „Rola Szlachty Mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego”,  „Rola drobnej szlachty w kształtowaniu krajobrazu kulturowego”,  „Kultura drobnoszlachecka na dawnych pograniczach Rzeczypospolitej” wraz z wystawą o tym samym tytule.  Ale przede wszystkim wynikiem prowadzonych badań jest  książka dr Ireny Kotowicz-Borowy pt. „Honor to nie tylko słowo. Studium antropologiczne drobnej szlachty północnego Mazowsza”.  Wymienione działania miały za zadanie sprofilowanie naszego muzeum w kierunku szlachty z szerokim uwzględnieniem szlachty średniozamożnej  i ubogiej. Badania nad drobną szlachtą prowadzone były też  w  okolicach  Ciechanowa. Efektem jest przeniesienie dworku drobnoszlacheckiego z wraz ze spichlerzem z miejscowości Mężenino Węgłowice w gminie Sońsk i posadowienie go w Gołotczyźnie, na pozyskanej działce, przylegającej bezpośrednio do terenu parku Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie / Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.  Stało się tak za sprawą i staraniem śp. dr Ireny Kotowicz – Borowy, która kierowała działem etnograficznym w latach 1979 – 2017. Dział etnografii zajmuje się też pozyskiwaniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem obiektów kultury materialnej i niematerialnej z terenu północnego Mazowsza.

Kontakt:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61 A
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
tel/fax. 23 672 53 46 wew. 106
e-mail: etnografia@muzeumciechanow.pl

Udostępnij na: