Rada Muzeum

Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

W skład Rady Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wchodzi 7 osób:

  1. prof. dr hab. Juliusz Chrościcki – Przewodniczący Rady (https://muzeumciechanow.pl/zmarl-prof-juliusz-chroscicki/)
  2. Wiesława Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego
  3. Andrzej Grzymkowski
  4. Krzysztof Kaliściak
  5. Andrzej Kamasa
  6. Eugeniusz Sadowski
  7. Jolanta Teklińska

Do zadań Rady należy:

  • sprawowanie nadzoru nad spełnianiem przez Muzeum jego obowiązków statutowych;
  • ocenianie działalności Muzeum na podstawie przedłożonego przez dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego z działalności oraz opiniowanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu działalności.

Udostępnij na: