Dział Promocji i Komunikacji

Dział odpowiedzialny jest za wizerunek Muzeum w odbiorze społecznym, dlatego popularyzuje działania muzealne poprzez współpracę z mediami, portalami informacyjnymi, społecznościowymi zarówno lokalnymi, jak i ogólnopolskimi, innymi muzeami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi.

Do zadań Działu Komu­ni­ka­cji i Pro­mo­cji należy w szcze­gól­no­ści:

  • koor­dy­no­wa­nie poli­tyki infor­ma­cyj­nej Muzeum, w tym komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej i zewnętrz­nej,
  • obsługa medialna imprez orga­ni­zo­wa­nych w Muzeum i jego placówkach,
  • orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji pra­so­wych i spo­tkań z przed­sta­wi­cie­lami mediów, reali­zu­ją­cych swoje pro­gramy, audy­cje, arty­kuły i inne przed­się­wzię­cia w opar­ciu o zbiory Muzeum,
  • dba­nie o spój­ność komu­ni­ka­cji wizu­al­nej, w tym nad­zo­ro­wa­nie wyko­rzy­sty­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Muzeum,
  • reda­go­wa­nie stron inter­ne­to­wych Muzeum oraz pro­wa­dze­nie kont Muzeum na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych,
  • koor­dy­no­wa­nie pro­ce­sów zwią­za­nych z dru­kami pro­mo­cyj­nymi poświę­co­nymi wysta­wom w poro­zu­mie­niu z odpo­wie­dzial­nymi pra­cow­ni­kami mery­to­rycz­nymi,
  • wyko­ny­wa­nie doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej dzia­łal­no­ści Muzeum do celów pro­mo­cyj­nych.

 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
tel. 23 672 53 46
e-mail: promocja@muzeumciechanow.pl

Udostępnij na: