Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

I. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: 
   Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
   ul. Warszawska 61 A, 06 – 400 Ciechanów
   NIP 566 10 24 603
   e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl
II. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
    1. Zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
    2. Wykonania ciążących na Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie obowiązków prawnych 
        – wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas wykonania obowiązków prawnych,
    3. Wykonania ciążących na Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie obowiązków statutowych, dotyczących:
        1) Gromadzenia zbiorów i dokumentowania obiektów kultury materialnej,
        2) Inwentaryzowania, katalogowania i naukowego opracowania zgromadzonych zbiorów,
        3) Udostępniania zbiorów naukowych i edukacyjnych, w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo,
            oraz magazynowania ich w sposób dostępny do celów naukowych,
        4) Zabezpieczenia i konserwowania zbiorów,
        5) Organizowania wystaw stałych i czasowych,
        6) Użyczania muzealiów i przyjmowanie w depozyt zbiorów,
        7) Prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, sesji, sympozjów, seminariów, 
            kursów, wykładów, odczytów oraz innych form działalności edukacyjnej w celu pogłębienia 
            i upowszechnienia myśli naukowej oraz wiedzy, w zakresie dyscyplin w nich reprezentowanych,
        8) Prowadzenia badań naukowych,
        9) Opracowywania, publikowania i upowszechniania katalogów zbiorów, przewodników, wystaw, 
           wyników badań naukowych wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności,
      10) Prowadzenia biblioteki oraz archiwum,
      11) Przygotowywania opinii oraz udzielania informacji, porad i pomocy, w zakresie swojej działalności, 
            osobom prawnym i fizycznym,
      12) Zapewniania właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych archiwaliów,
      13) Współpracy z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami,
            instytutami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.
      14) Rekrutacji kandydatów na pracowników.
      15) Realizacji zadań wynikających z Kodeksu Pracy

III. Dane potrzebne do realizacji celów statutowych będziemy wykorzystywać:
     1. Przez czas wykonywania celów statutowych,
     2. Przez okres 30 dni – dotyczy nagrań z monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenie Muzeum
          – prawnie uzasadniony interes.

IV. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym:
     1. Podmiotom współpracującym z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
        przy obsłudze wynikającej z przepisów prawa (administracja podatkowa, skarbowa, samorządowa, państwowa),
        wynikającym z celów statutowych, pomocą prawną, audytowe, konsultingowe, szkoleniowe, BHP,
     2. Podwykonawcom w zakresie wykonywania umowy.

V. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
     ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i skargi. 
     Prawo te można zrealizować poprzez kontakt z nami:
     Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
     ul. Warszawska 61 A, 06 – 400 Ciechanów
     e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl
     IOD: e-mail: rodo@muzeumciechanow.pl
VI. Od dnia 25 maja 2018 r. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, 
      którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.