Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

08.08.2007r.
Znak sprawy 333/4/2007 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla zadania: „Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie”(„Postępowanie”) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) U z a s a d n i e n i e: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Powyższe okoliczności zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy stanowią podstawę unieważnienia postępowania.

 

Udostępnij na: