X Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i  Związek Literatów na Mazowszu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy”.

 

R e g u l a m i n

Cel konkursu: 

– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra  Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył, zmarł i spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku

– konfrontacja twórczości literackiej

– integracja środowisk literackich

–prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– I  (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)

– II (dla autorów powyżej 21 lat)

Konkurs adresowany jest do osób niezrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 19 maja 2024 r. (ostateczna data przesłania), z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu,(nie będą oceniane prace w rękopisie), wraz z wypełnionym załącznikiem.

Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

i  podpisaną zgodą: Załącznik

Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II oceni powołane przez organizatorów

Jury, w skład którego wejdą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów  regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.

Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi  12 czerwca 2024 r., podczas XXXV  Wiosny Literatury – w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na  nieodpłatną publikację.

 

Utwory należy nadesłać na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie          

ul.     Świętochowskiego 16, 06-430 Gołotczyzna

tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)

0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)

e – mail: muzeum.pozytywizmu@wp.pl i golotczyzna@muzeumciechanow.pl

 

Organizatorzy:

– Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie

– Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie

__________________________________________________

MECENAS MUZEUM ORLEN S.A

Udostępnij na: