TAMARA L

12 marca 2008 r. o godz. 17,00 Salon Poezji Muzyki i Teatru
w Toronto wystawił sztukę KAZIMIERZA BRAUNA

pt. TAMARA L.

w roli Matki Przełożonej wystąpiła Maria Nowotarska
a w roli Tamary – Agata Pilitowska

„TAMARA L.” TAMARA ŁEMPICKA (1898-1980)
z domu Górska, urodziła się w Warszawie. Zaczęła studio-wać systematycznie malarstwo w wieku lat dwudziestu, kiedy to osiadła w Paryżu. Już parę lat później uzyskała rozgłos jako uczestniczka pierwszej wystawy Art Deco
w 1925 r. Niebawem została uznana za czołową przedsta-wicielkę tego stylu, wystawiała w najbardziej prestiżowych galeriach i muzeach, weszła do elity europejskich malarzy swojego czasu. W 1939 r. wyemigrowała do Stanów Zjed-noczonych, w 1973 r. odbyła się wielka retrospektywna wystawa jej dzieł w Paryżu. Rok później Łempicka osiedli-ła się samotnie w Cuarnevaca w Meksyku, gdzie zmarła (1980). Jej prochy – zgodnie z jej własnym życzeniem
– zostały rozsypane nad kraterem wulkanu.

KAZIMIERZ BRAUN – reżyser, pisarz, teatrolog. W latach 1967-1974 dyrektor Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie; od 1975 do 1984 dyrektor Teatru Współcze-snego we Wrocławiu. Do roku 1985 Braun był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Po głośnej inscenizacji „Dżumy” Camusa, aktualizującej atmosferę stanu wojenne-go, Braun zostaje wyrzucony z pracy i zmuszony do wyjaz-du zagranicę.
Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 100
widowisk teatralnych i telewizyjnych. Profesor Braun jest laureatem szeregu nagród artystycznych i naukowych,
a w r. 1997 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi R.P.

MARIA NOWOTARSKA – od ukończenia studiów w krakowskiej Wyższej Szkole Teatralnej była aktorką Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie. Jej dorobek artystyczny obejmuje szereg znaczących ról w repertuarze dramatycznym i komedio-wym. Do Kanady przyjeżdża w 1990r. i mając tak ogromne do-świadczenie staje się współtwórcą życia teatralnego w Toronto. Jest twórcą, dyrektorem artystycznym, scenarzystą, reżyserem jak również aktorką teatru pod nazwą Salon Poezji, Muzyki i Teatru Polsko Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Jednocześnie M. Nowotarska prowadzi działalność pedagogiczną w działają-cym przy Salonie Studium Aktorskim, przygotowującym mło-dzież polskiego pochodzenia do pracy na scenie. Jest laureatką nagród Fundacji A. Mickiewicza, Fundacji Turzańskich, w 1995 r. otrzymała za swoją działalność artystyczną w Kanadzie tytuł „Kobiety Roku”, w r. 2000 odznaczona została Krzyżem Kawa-lerskim Orderu Zasługi, w r. 2004 wyróżniona tytułem „Zasłużo-ny dla Kultury Polskiej”, a w 2006 r. Medalem Gloria Artis.

AGATA PILITOWSKA – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów grała gościnnie w Teatrze im. Słowackiego i w Teatrze Starym w Krakowie. W Toronto mieszka od 1986 r. Wraz z M. Nowotarską prezentuje spektakle autorstwa i w reżyserii Kazi-mierza Brauna o wielkich Polkach Emigrantkach.. Poza teatrami Agata Pilitowska pracuje dla kanadyjskiej wielokulturowej stacji
telewizyjnej OMNI TV, prowadząc program „Z ukosa”. W 2004 r. za swoją działalność została wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2006 r. Medalem Gloria Artis.

zobacz galerię

Obie aktorki mogliśmy podziwiać w spektaklu
„Promieniowanie. Rzecz o Marii Skłodowskiej – Curie”
w kwietniu 2007 r.

zobacz galerię

Udostępnij na: