Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na usługę : Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2-7

Załącznik nr 8

BZP 2023

Specyfikacja do warunków zamówienia

 

Udostępnij na: