Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Cztery pory roku- Park Sensoryczny w Gołotczyźnie- roboty budowlane”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Cztery pory roku- Park Sensoryczny w Gołotczyźnie- roboty budowlane”

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Zmiana treści SWZ – Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

LINK: Treść ogłoszenia i załączniki

Udostępnij na: