Oferta pracy – Asystent muzealny w Dziale Oświatowym  

 

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Asystent muzealny w Dziale Oświatowym

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe (min. ukończone studnia pierwszego stopnia).
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazna atmosfera pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Pomoc w tworzeniu oferty edukacji kulturalnej Muzeum.
 • Współpraca z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami edukacji  i kształcenia w zakresie realizacji zadań Muzeum.
 • Organizowanie frekwencji w Muzeum przez stały kontakt z placówkami oświatowymi.
 • Inicjowanie wystaw, spotkań, konkursów i innych form działalności muzealnej o charakterze edukacyjnym.
 • Poszukiwanie nowych tematów i form prowadzenia warsztatów i lekcji muzealnych.
 • Prowadzenie dokumentacji działu oświatowego.
 • W razie potrzeby dyżury na ekspozycji muzealnej.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61a, 06-400 Ciechanów w terminie od 03.08.2023 r. do 13.08.2023 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Asystent muzealny.

Załącznik-1

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl.

CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników oraz aby wyżej wymienione dane mogły być przetwarzane po nawiązaniu stosunku pracy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Asystenta muzealnego

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Agnieszka Pielat

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W procedurze naboru kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. O wyborze zdecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Agnieszka wykazała się bardzo dobrą znajomością omawianych zagadnień. Posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną i predyspozycje do prawidłowego realizowania zadań na danym stanowisku.

 

 

 

 

 

Udostępnij na: