Oferta pracy – Asystent muzealny w Dziale Etnografii

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Asystent muzealny w Dziale Etnografii

 1. Wymagania
  a) Wykształcenie wyższe, kierunek etnologia/etnografia/muzealnictwo/historia
  b) Zainteresowanie szeroko pojętą kulturą;
  c) Dobra organizacja pracy własnej
  d) Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstu i programami porządkującymi bazy danych;

 

 1. Mile widziane
  a) Doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury

 

 1. Oferujemy:
  a) Umowa o pracę na pełen etat (okres próbny 3 miesiące)
  b) Terminowo wypłacane wynagrodzenie
  c) Pakiet świadczeń socjalnych

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  a) opracowywanie zbiorów etnograficznych i dokonywanie zapisów w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego;
  b) prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań);
  c) przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzenie kwerend, opracowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników i innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Szlachty Mazowieckiej;

 

 1. Wymagane dokumenty
  a) Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
  b) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres : 
  sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów, w godzinach 8-16, w terminie od 19.08.2021 r. do 27.08.2021 r.,  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
  Nabór na stanowisko Asystent muzealny

 

 1. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl.

 

 

 1. CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

 

Kwestionariusz do pobrania:

Kwestionariusz osobowy


Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Asystent muzealny
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Piotr Marcin Kaszubowski.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
O wyborze zdecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja pozytywnie oceniła cechy osobowości kandydata. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Pan Piotr spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.

Udostępnij na: