Konkurs : Mazowieckie Barwy Wolontariatu pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, reprezentowana na terenie województwa mazowieckiego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU

Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

§ 1.

CELE I ZADANIA KONKURSU

1. Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, reprezentowana na terenie województwa mazowieckiego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

2. W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostaną wyłonieni laureaci lokalni, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu „Barwy Wolontariatu”.

2. Celami Konkursu są:

 1. popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,

 2. propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu,

 3. poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu
  i zakresu pracy wolontariuszy,

 4. zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2.

ORGANIZATORZY KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

3. Konkurs organizowany jest we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

§ 3.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

§ 4.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Nominowani do Konkursu mogą być:

 1. pojedynczy wolontariusze;

 2. grupy wolontariuszy;

 3. rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

2. Zgłoszeń wolontariuszy w kategorii, o której mowa w ust. 1 mogą dokonywać:

 1. organizacje pozarządowe;

 2. grupy samopomocowe;

 3. instytucje państwowe;

 4. instytucje samorządowe;

 5. podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;

 6. osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;

 7. wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury);

3. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.

4. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu. Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot. Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz.

6. Nominowane do konkursu mogą być osoby, które swoją aktywność wolontarystyczną realizują w dowolnym obszarze życia społecznego.

7. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanych osób wskazanych w ust. 1. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

§ 5.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU

1.Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 września 2014 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

2. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na adres:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty;

 2. dialog@mazovia.pl – pocztą elektroniczną.

§ 6.

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

Przy ocenie zgłoszonych kandydatów brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

§ 7.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2. W skład Kapituły Konkursu wejdzie:

 1. dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego;

 2. dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

 3. przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie;

 4. przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 27 października 2014 r.

4. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze trzech laureatów: I, II, III miejsca.

5. Kapituła może również przyznać wyróżnienia.

6. Wyniki Konkursu zostaną przesłane do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
w Warszawie.

7. Laureaci konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”,

 

Udostępnij na: