Materiały archiwalne Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje…

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków
PO KL w terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na temat: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy,

Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych – testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” na temat: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”, przyczyniających się do podniesienia innowacyjności społecznej poprzez realizację projektów innowacyjnych testujących z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego zgodnych z celami Priorytetu

IX oraz zapisami Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu IX.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 20 czerwca 2011 r. do 22 lipca 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa lub w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 22 lipca 2011 roku, nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczyosób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota:

12 837 380,00 PLN,
Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu
w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301
i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101,
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Udostępnij na: