Konkurs plastyczny ” Urodzinowa laurka dla Muzeum”

W 2013 roku Muzeum w Ciechanowie obchodzi 40-lecie swej statutowej działalności z tej okazji został rozpisany konkurs plastyczny: pt. „Urodzinowa Laurka Dla Muzeum”. Celem konkursu jest popularyzacja Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz jego oddziałów a także zachęcanie dzieci i młodzieży do korzystania z bogatej oferty oświatowo-edukacyjnej naszych placówek oraz zwrócenia uwagi na fakt, że edukujemy już kolejne pokolenia…

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Termin nadsyłania prac: do 30 lipca  2013 r. Wygrane prace będą wywieszone do obejrzenia dla publiczności podczas pikniku rodzinnego tj. „Spotkania z historią” w dniu 7 września 2013 roku na błoniach pod Zamkiem Książąt Mazowieckich.

REGULAMIN KONKURSU

Dyrekcja Muzeum Szlachty Mazowieckiej z siedzibą w Ciechanowie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą „Urodzinowa Laurka dla Muzeum”

Warunki konkursu są następujące:

Organizator: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61, 06-400 Ciechanów, Tel. 23 672 53 46 wew. 101

Cele konkursu:

– popularyzacja Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz jego oddziałów tj. Zamku Książąt Mazowieckich, Ekspozycji przy ulicy Warszawskiej, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie;

– zachęcanie dzieci i młodzieży do zwiedzania zabytków i zwrócenia uwagi działalność edukacyjną placówek muzealnych;

– rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest relikt przeszłości;

– kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony zabytków i przeciwdziałania ich dewastacji wśród młodzieży szkolnej;

– kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne;

– rozwijanie zdolności manualnych uczestników;

  Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu całego powiatu;
  • Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

– klasy „0” oraz I –III szkoły podstawowej

– klasy IV- VI szkoły podstawowej

– klasy I-III gimnazjum

– szkoła średnia;

  • Tematyka prac plastycznych dotyczy obiektów muzealnych, ekspozycji oraz zabytków;
  • Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kartonie: akwarela, akryl. Tempera, pastel olejny, technika mieszana, kolaż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu;
  • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3;
  • Prace bez opraw;
  • Nie przyjmujemy prac zbiorowych;
  • Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

– dane osobowe autora oraz wiek,

– adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik,

– imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego przygotowano pracę,

– prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami;

– jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę

– osoby biorące udział w konkursie „Urodzinowa Laurka Dla Muzeum” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami);

Termin i miejsce nadsyłania prac: do 30 lipca 2013r., na adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ul. Warszawska 61, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „ Urodzinowa Laurka Dla Muzeum”
(prace można dostarczać osobiście).

W skład jury wchodzi: czterech pracowników Muzeum Szlachty Mazowieckiej W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

Czas trwania konkursu: od 1 czerwca do 30 lipca 2013 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie http: //wwwmuzeumciechanow.pl

Nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.

Uwagi dodatkowe:

Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

Prace przechodzą na własność organizatora,

Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.

 

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumciechanow.pl  lub pod numerami telefonów  23 672 53 46 wew.  101 lub 23 672 40 64 

Udostępnij na: