Konkurs plastyczny ” Moja Przygoda w Muzeum”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja przygoda w Muzeum”. Termin nadsyłania prac konkursowych I etapu do 31 maja 2014 roku. W rozwinięciu regulamin. Zapraszamy do udziału.

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:
• prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),
• formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm,
• grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1,
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4),

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:
• pełne imię i nazwisko autora pracy
• dokładny wiek autora pracy
• tytuł pracy
• nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
• pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Prace należy przysyłać do końca maja 2014 roku. Najlepsze prace zostaną przesłane na finał konkursu w Toruniu.

Dane adresowe:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61    06-400 Ciechanów  z dopiskiem „Moja przygoda w Muzeum”

 

Przegląd nadesłanych w ramach Projektu prac odbywać się będzie na początku lipca każdego roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury Konkursu) przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat, oraz zakwalifikują ok. 200 najlepszych prac na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.
Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy września danego roku) połączoną z wręczeniem nagród, wernisażem wystawy, panelem dyskusyjnym i warsztatami. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Uwagi organizatora:
• prace plastyczne nadesłane na Międzynarodowy Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
• prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
• prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do Konkursu;
• zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

Udostępnij na: