IV Ogólnopolski Konkurs Literacki

Al.Sw_2.jpg
Aleksander Świętochowski (1849-1938)
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie
literackim pt. O LAUR POSŁA PRAWDY, który jest
organizowany w ramach „Wiosny Literatury w Gołotczyźnie”

Termin nadsyłania prac do 18 maja 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu – 5 czerwca 2009 r.

1.Cel konkursu:
– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra
Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego,
który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył
i zmarł, a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
– konfrontacja twórczości literackiej
– integracja środowisk literackich
– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

2.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)
– II (dla autorów powyżej 21 lat)

3.Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych
lub będących członkami związków twórczych, z kraju
i z zagranicy, piszących w języku polskim.

4.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 18 maja 2009r.,
z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy”
i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu
(opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron
standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością
Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie
publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach,
wyłącznie w maszynopisie.

5.Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą
kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą
dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres
i telefon kontaktowy.

6.Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7.Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

8.Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie
odebrane osobiście przez osoby nagrodzone
przechodzą na rzecz organizatorów.

9.Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów
oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi
5 czerwca 2009r., w Muzeum Pozytywizmu, podczas XX Wiosny Literatury w Gołotczyźnie

10.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac
i kosztów przejazdu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.

11. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 3
06-430 Gołotczyzna

tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)
e – mail: muzeum3@wp.pl i muzeum.pozytywizmu@wp.pl

Konkurs jest organizowany w ramach
„Wiosny Literatury w Gołotczyźnie” odbywających
się od 1989 roku. Jest to kolejna edycja konkursu literackiego

ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

(1849 Stoczek Łukowski – 1938 Gołotczyzna k. Ciechanowa)

Absolwent gimnazjum lubelskiego i Szkoły Głównej w Warszawie, doktorant Uniwersytetu w Lipsku. Pozytywista, wybitny literat, publicysta, współzałożyciel Towarzystwa Kultury Polskiej, założyciel i redaktor czasopism „Prawda”, „Kultura Polska”, „Humanista Polski”.

Jego znaczniejsze publikacje:

Cykl artykułów w „Przeglądzie Tygodniowym” – Dumania pesymisty, Cywilizacja i jej prawa

Dramaty: Piękna, Aspazja, Aureli Wiszar

Książki: Źródła moralności, Historia chłopów polskich, Genealogia teraźniejszości

Organizatorzy:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów

Konkurs jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Udostępnij na: