Centrum kultury drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.

Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie – termin otwarcia 28 października 2016rok. Wstęp na wystawę nie jest oddzielnie biletowany. Zakładany cel zadania, jakim było utworzenie na bazie Muzeum w Gołotczyźnie stanowiącego oddział M.Sz.M .w Ciechanowie wystawy stałej p. n. „Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie” został osiągnięty. Realizacja zadania przybliża zwiedzającym realia życia drobnej szlachty od czasu utraty przez Polskę niepodległości, poprzez uczestnictwo w zrywach narodowowyzwoleńczych i życie społeczne aż do okresu po 1945roku. Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej pełni przede wszystkim funkcje edukacyjne i animacyjne w stosunku do wszystkich grup wiekowych, szczególnie dzieci i młodzież. Nowoczesne, komunikatywne ekspozycje przy wykorzystaniu nowych multimedialnych metod prezentacji , podkreślają znaczenie i wkład kultury drobnoszlacheckiej w kulturę i historię Polski. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez udostępnienie nowoczesnej ekspozycji multimedialnej, prezentującej wybitnych przedstawicieli pozytywizmu, ich związków z drobną szlachtą, animację środowisk lokalnych północnego Mazowsza oraz możliwość prowadzenia na bazie ekspozycji edukacji nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Udostępnij na: