Nabór na stanowisko Pomocnik muzealny w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – wyniki

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Pomocnik muzealny – Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Wymagania dotyczące wykształcenia/stażu pracy:

 • wykształcenie podstawowe/ 3 lata
 • wykształcenie zawodowe/ 2 lata
 • wykształcenie średnie/ 1 rok

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • uczciwość
 • dobra organizacja pracy własnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prace porządkowe na terenie zabytkowego parku w Gołotczyźnie.
 • Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń w obiektach Muzeum oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny.
 • Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynku i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego.
 • Pomoc przy organizacji wystaw, wernisaży, imprez plenerowych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • Premia regulaminowa
 • Dodatek stażowy
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Przyjazna atmosfera pracy

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61a, 06-400 Ciechanów w terminie od 20.06.2024 r. do 04.07.2024 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Pomoc muzealna.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w 2 etapach:

 • analiza dostarczonych dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl.

CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników oraz aby wyżej wymienione dane mogły być przetwarzane po nawiązaniu stosunku pracy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Pomocnika muzealnego

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Gabriela Lewandowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W procedurze naboru kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Pani Gabriela wykazała się wysoką kulturą osobistą, a także otwartością na kontakt z ludźmi. W ocenie komisji rekrutacyjnej kandydatka posiada odpowiednie cechy osobowości i umiejętności do pracy na stanowisku pomocnika muzealnego.

Udostępnij na: