Nabór na stanowisko Konserwator – wyniki

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Konserwator

Wymagania

 1. wykształcenie: ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z działalnością podstawową muzeum  preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (drewno, metal)
 2. znajomość pakietu MS Office
 3. znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów, znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
 4. zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność
 5. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, samodzielność

Mile widziane:

 1. znajomość specyfiki pracy w muzeum
 2. umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie)
 3. referencje

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (w wymiarze czasu pracy ½ etatu)
 2. udział w kursach, szkoleniach, konferencjach
 3. możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 4. pakiet socjalny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Przeglądy konserwatorskie zbiorów muzealnych w magazynach i na ekspozycjach.
 2. Profilaktyczne zabezpieczanie obiektów.
 3. Pełna konserwacja obiektów muzealnych oraz wykonywanie stosownej dokumentacji.
 4. Wykonywanie rekonstrukcji i uzupełnień obiektów.
 5. Kontrolowanie stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich.
 6. Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.
 7. Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dot. zbiorów.
 8. Sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61a, 06-400 Ciechanów w terminie od 18.06.2024 r. do 02.07.2024 r.w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Konserwator

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl.

CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników oraz aby wyżej wymienione dane mogły być przetwarzane po nawiązaniu stosunku pracy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Konserwatora

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została  złożona żadna oferta.

Udostępnij na: