Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego adaptacji budynku w Ciechanowie przy
ul. Sienkiewicza 79 na magazyny z budową garażu
i uporządkowaniem otoczenia wraz z kosztorysem inwestorskim” wpłynęły dwie ważne oferty.

Ciechanów, dnia 06.10.2008r.

Znak sprawy: 333/2/2008

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. (t.j. Dz. U.
nr 223 z 29.11.2007r. poz. 1655) w imieniu Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie informuję, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego adaptacji budynku w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 79 na magazyny z budową garażu i uporządkowaniem otoczenia wraz z kosztorysem inwestorskim” wpłynęły dwie ważne oferty od następujących firm:

1. WOJEWÓDZKIEJ DYREKCJI INWESTYCJI

07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38

Cena oferty: 97.600,00 otrzymała 100 pkt.

2. STUDIA ARCHITEKTONICZNEGO APPA,
mgr inż. arch. Marek Utzig

09-400 Płock, ul. Nałkowskiej 19
Cena oferty: 213.850,00 otrzymała 45,64 pkt.

Do realizacji zamówienia Komisja Przetargowa wybrała ofertę
WOJEWÓDZKIEJ DYREKCJI INWESTYCJI
07 – 410 Ostrołęka
ul. Piłsudskiego 38

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania określone w ustawie, SIWZ , której cena ofertowa wynosi 97.600,00 zł. brutto, słownie:dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100. Zamawiajacy przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia 100.000 zł.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dz. VI – rozdział 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004r.z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. nr 223 z 29.11.2007r., poz. 1655).

Udostępnij na: