Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich, (II poł. XIV w.): konserwacja murów w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej.

Zadanie zostało dofinansowane przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja przedmiotowego zadania to kontynuacja prac konserwatorskich murów w obrębie Domu Dużego z 2015 roku i murów obwodowych Zamku z 2013 i 2014 roku. W ramach zadania zostanie wykonana: konserwacja murów w obrębie Domu Dużego, naprawa tarasu nad piwnicą wraz z wykonaniem odprowadzenia wody do studni chłonnej.

Okres realizacji zadania: sierpień – listopad 2019 roku

Wartość inwestycji ogółem: 621.478,50 zł

w tym z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 250.000,00

środki Samorządu Województwa Mazowieckiego – 369.018,50 zł

 

Celem realizacji zadania są prace konserwatorskie murów Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie w obrębie Domu Dużego wraz z wnętrzem piwnicy gotyckiej. Konieczność realizacji zadania wynika ze stanu zachowania muru ceglanego i oddania do użytku piwnicy gotyckiej.
Uwzględniając stan zachowania ceglanego muru piwnicy zewnątrz i wewnątrz, stan sklepienia piwnicy, stan tarasu nad piwnicą a także możliwość występowania zagrożeń o charakterze konstrukcyjnym, wynikającym z licznych pęknięć i rozwarstwień oraz znacznego osłabienia struktury lica ceglanego, poprzez powstanie licznych ubytków w cegłach i zaprawach murarskich, głównym celem prac konserwatorskich jest usunięcie przyczyn destrukcji poszczególnych materiałów budowlanych, przywrócenie im pierwotnych właściwości oraz trwałe ich zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, wykonanie stabilności sklepienia piwnicy gotyckiej wraz z wypełnieniem pachwin, naprawa tarasu nad piwnicą gotycką i wykonanie odprowadzenia wody do studni chłonnej z kręgów, rekonstrukcja okien i drzwi zewnętrznych.

Udostępnij na: