XXI Wiosna Literatury w Gołotczyźnie 17.06.2010r

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie
ogłaszają kolejną edycję V OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU LITERACKIEGO, pt.”O Laur Posła Prtawdy”.

Konkurs jest organizowany w ramach „Wiosny Literatury
w Gołotczyźnie” XXI Wiosna Literatury w Gołotczyźnie
odbędzie się 17 czerwca 2010 r.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Cel konkursu:
– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra
Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego,
który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył
i zmarł, a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
– konfrontacja twórczości literackiej
– integracja środowisk literackich
– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

2.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)
– II (dla autorów powyżej 21 lat)

3.Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych
lub będących członkami związków twórczych, z kraju
i z zagranicy, piszących w języku polskim.

4.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 25 maja
2010 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I l
ub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie,
nowela, esej) o objętości do

5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością
Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie
publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach,
wyłącznie w maszynopisie.

5.Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą
kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą
dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres
i telefon kontaktowy.

6.Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7.Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie
odebrane osobiście przez osoby nagrodzone
przechodzą na rzecz organizatorów.

9.Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja
nagrodzonych utworów nastąpi 17 czerwca 2010r., w Muzeum
Pozytywizmu, podczas XXI Wiosny Literatury w Gołotczyźnie

10.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac
i kosztów przejazdu.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.

11. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Oddział w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 3
06-430 Gołotczyzna

tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)
e – mail: muzeum3@wp.pl i muzeum.pozytywizmu@wp.pl

Udostępnij na: