WIOSNA LITERATURY w Gołotczyźnie 9 czerwca 2011 r.

9 czerwca 2011 r. w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie odbyła się „XXII WIOSNA LITERATURY w Gołotczyźnie”, w trakcie której zostały ogłoszone wyniki VI edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO, pt.”O Laur Posła Prawdy”.

Program XXII WIOSNY LITERATURY W GOŁOTCZYŹNIE
(9 czerwca 2011r.)

godz. 9:00 – przyjazd pisarzy do Muzeum Pozytywizmu
w Gołotczyźnie (Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie),
– serwis kawowy

godz. 10:00 – 12:00- X Opinogórskie Spotkanie Literackie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z Krzysztofem Karaskiem,
prowadzi dr Teresa Kaczorowska
(w tym samym czasie także spotkania autorskie pisarzy z uczniami szkół gminy Sońsk i zwiedzanie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie)

godz. 13:00– złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszko na cmentarzu w Sońsku

godz. 13:30 – rozstrzygnięcie VI Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”
(w kategoriach: dla młodzieży i dorosłych)
jurorzy: Darek Foks (przewodniczący), Teresa Kaczorowska, Marek Piotrowski

godz. 14:00-14:30 – koncert w wykonaniu uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej II stopnia Filia w Ciechanowie
z klasy fortepianu Pani Tetjany Fedorczuk

godz. 15:00– obiad

godz. 16:00 – benefis poety Stefana Chojnowskiego z okazji 85. urodzin.
w programie m.in. laudacja Teresy Kaczorowskiej i montaż słowno-muzyczny
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Milewskiego
w Gąsocinie

godz. 20:00 – pożegnalne ognisko

Regulamin konkursu „O Laur Posła Prawdy”

1.Cel konkursu:
– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra
Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego,
który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył
i zmarł, a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
– konfrontacja twórczości literackiej
– integracja środowisk literackich
– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

2.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)

– II (dla autorów powyżej 21 lat)

3.Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych
lub będących członkami związków twórczych, z kraju
i z zagranicy, piszących w języku polskim.

4.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 15 maja 2011 r., z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

5.Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.

6. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7.Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.

9.Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 9 czerwca 2011 r., podczas
„XXII Wiosny Literatury” w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

10.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac
i kosztów przejazdu

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.

12. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 3
06-430 Gołotczyzna

tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)

e – mail: muzeum3@wp.pl
i muzeum.pozytywizmu@wp.pl

Udostępnij na: