Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art.3 ustawy z 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych- dalej Pzp, na realizację ROBOTY BUDOWLANEJ pn.:

„CZTERY PORY ROKU – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie – roboty budowlane”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Dokumenty udostępnione są również na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod adresem internetowym:

http://bip.muzeumciechanow.pl/

Udostępnij na: