Oferta pracy – Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

 1. Wymagania
 • wykształcenie wyższe specjalistyczne
 • znajomość źródeł pozyskiwania dotacji, darowizn i sponsoringu;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, MS Word, MS Outlook;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność, rzetelność, skrupulatność;
 • bardzo dobre umiejętności interpersonalne
 • znajomość zagadnień finansowo – księgowych przydatnych pod kątem rozliczania i możliwości wykorzystywania środków w projektach współfinansowanych z programów UE;
 • znajomość wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z EFRR, w tym RPO WŚ
 1. Mile widziane
 • doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury
 • znajomość podstaw marketingu i zasad sponsoringu;
 • doświadczenie w pracy w instytucji sektora publicznego.
 1. Oferujemy:
 • Umowa o pracę na pełen etat
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 • monitorowanie możliwości pozyskiwania dotacji, darowizn i sponsoringu na działalność Muzeum ze źródeł publicznych i niepublicznych w Polsce i za granicą;
 • współpraca z innymi działami Muzeum w zakresie identyfikacji możliwości pozyskania dofinansowania;
 • koordynowanie procesu związanego z formalną stroną pozyskiwania dofinansowań, w tym przygotowania wniosków o dofinansowanie ze źródeł krajowych i zagranicznych we współpracy z działami merytorycznymi i finansowym;
 • udział w pozyskiwaniu dofinansowania ze sponsoringu i darowizn, w tym: przygotowywanie ofert oraz udział w realizacji świadczeń sponsorskich.
 1. Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 1. Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres : sekretariat@muzeumciechanow.pl lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów, w godzinach 8-16, w terminie od 19.01.2022 r. do 26.01.2022 r.,  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: Nabór na stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy

 

 1. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl

 

 1. CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

 

Kwestionariusz do pobrania:

Kwestionariusz osobowy


Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Jacek Ryziński.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
O wyborze zdecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja pozytywnie oceniła cechy osobowości kandydata. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Pan Jacek spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.

Udostępnij na: