Oferta pracy – Przewodnik muzealny

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Przewodnik muzealny – Gołotczyzna

1. Wymagania

 • dyspozycyjność
 • gotowość do pracy weekendowej
 • uczciwość
 • dobra organizacja pracy własnej

2. Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu
 • Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
 • Pakiet socjalny

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Nadzór nad eksponatami z ekspozycji.
 • Troska o stan eksponatów, ich bezpieczeństwo i konserwację.
 • Uprzejmość wobec zwiedzających ekspozycje.
 • Prowadzenie lekcji muzealnych według opracowanych konspektów.
 • Pomoc przy organizowaniu nowych wystaw.
 • Zapoznanie się z bieżącymi wydawnictwami muzealnymi.

4.Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

5. Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów w terminie od 01.06.2023 r. do 10.06.2023 r., w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Przewodnik muzealny

6. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl.

7. CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kwestionariusz do pobrania:

Kwestionariusz osobowy


Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Przewodnika muzealnego

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Aleksandra Długołęcka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

O wyborze zdecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Cechy osobowości, dyspozycyjność, a także gotowość do pracy w weekendy pozwolą na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Dodatkowo, poza spełnionymi wymogami, kandydatka jako jedyna posiadała doświadczenie na stanowisku przewodnika oraz certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie C2, co zadecydowały o ostatecznym wyborze.

Udostępnij na: