Oferta pracy – Przewodnik muzealny

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Przewodnik muzealny

 1. Wymagania
  a) dyspozycyjność
  b) gotowość do pracy weekendowej
  c) uczciwość
  d) dobra organizacja pracy własnej
  e) wykształcenie minimum średnie

 

 1. Oferujemy:
  a) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony
  b) Pełen etat;
  c) Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
  d) Pakiet socjalny

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  a) Nadzór nad eksponatami z ekspozycji..
  b) Prowadzenie lekcji muzealnych według opracowanych konspektów.
  c) Pomoc przy organizowaniu nowych wystaw.
  d) Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynku i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty
  a) Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
  b) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

 1. Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres :
  sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów w terminie od 20.08.2021 r. do 27.08.2021 r.,  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
  Nabór na stanowisko Przewodnik muzealny – Ciechanów

 

 1. Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegóły dotyczące oferty zostaną podane podczas spotkania rekrutacyjnego.

 

 1. CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kwestionariusz do pobrania:

Kwestionariusz osobowy


Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Przewodnik muzealny
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Andrzej Pacek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
O wyborze zdecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja pozytywnie oceniła cechy osobowości kandydata. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Pan Andrzej spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.

Udostępnij na: