Oferta pracy – Przewodnik muzealny

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Przewodnik muzealny

1. Wymagania

 • dyspozycyjność
 • gotowość do pracy weekendowej
 • uczciwość
 • dobra organizacja pracy własnej
 • wykształcenie minimum średnie

2. Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony na okres 6 miesięcy
 • Pełen etat;
 • Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
 • Pakiet socjalny

3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Nadzór nad eksponatami z ekspozycji..
 • Prowadzenie lekcji muzealnych według opracowanych konspektów.
 • Pomoc przy organizowaniu nowych wystaw.
 • Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynku i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego.

4.Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 • Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumciechanow.pl,
  lub składać osobiście w siedzibie Muzeum, ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów,
  w terminie od 28.05.2021 r. do 06.06.2021 r.,  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
  Nabór na stanowisko Przewodnik muzealny – Ciechanów
 • Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Szczegóły dotyczące oferty zostaną podane podczas spotkania rekrutacyjnego.
 • CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kwestionariusz do pobrania:

Kwestionariusz osobowy


Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Przewodnik muzealny
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Wydurska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
O wyborze zdecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja pozytywnie oceniła cechy osobowości kandydata. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Pani Sylwia spełnia wszystkie wymagania zawarte w ofercie pracy.

Udostępnij na: