Oferta pracy – Pomocnik muzealny – Gołotczyzna

Dyrektor

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Pomoc muzealna

 • Wymagania:
 • dyspozycyjność
 • gotowość do pracy weekendowej
 • uczciwość
 • dobra organizacja pracy własnej

 

 • Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony
 • Wynagrodzenie wypłacane terminowo, raz na miesiąc
 • Pakiet socjalny

 

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prace porządkowe na terenie zabytkowego parku w Gołotczyźnie.
 • Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń w obiektach Muzeum oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny.
 • Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynków i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego.

 

 • Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 

 • Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61 a, 06-400 Ciechanów w terminie od 31.05.2022 r. do 07.06.2022 r., w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: Nabór na stanowisko Pomoc muzealna

 

 • Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl. Złożenie dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Naboru Pracowników Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

 

 • CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników oraz aby dane w zakresie adresu zamieszkania, poczty elektronicznej i numeru telefonu mogły być przetwarzane po nawiązaniu stosunku pracy.

 

Kwestionariusz osobowy

Udostępnij na: