O LAUR POSŁA PRAWDY

W dniach 14 – 15 czerwca 2007 r. odbył się II Ogólnopolski Konkurs Literacki, Gołotczyzna 2007

1.Cel konkursu:

– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra

Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego,

który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył

i zmarł a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku

– konfrontacja twórczości literackiej

– integracja środowisk literackich

– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

– I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)

– II (dla autorów powyżej 21 lat)

3. Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub

będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy,

piszących w języku polskim.

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 30 maja, z

dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na

adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela,

esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu,

inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego,

nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w

trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą

kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą

dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon

kontaktowy.

6. Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia

powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą

poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów

regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne

ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach

zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie

odebrane osobiście przez osoby nagrodzone

przechodzą na rzecz organizatorów.

9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja

nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca w Muzeum

Pozytywizmu podczas XVIII Wiosny Literatury w Gołotczyźnie

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów

przejazdu.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych

utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do

cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na

nieodpłatną publikację.

11. Utwory należy nadesłać na adres:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,

Oddział w Gołotczyźnie

ul. Świętochowskiego 3

06-430 Gołotczyzna

tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)

0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)

e – mail: muzeum3@wp.pl i muzeum.pozytywimu@wp.pl

Konkurs jest organizowany w ramach

„Wiosny Literatury w Gołotczyźnie” odbywających się

od 1989 roku. Jest to druga edycja konkursu literackiego

ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

(1849 Stoczek Łukowski – 1938 Gołotczyzna k. Ciechanowa)

Absolwent gimnazjum lubelskiego i Szkoły Głównej w Warszawie, doktorant Uniwersytetu w Lipsku. Pozytywista, wybitny literat, publicysta, współzałożyciel Towarzystwa

Kultury Polskiej, założyciel i redaktor czasopism „Prawda”, „Kultura Polska”, „Humanista Polski”.

Jego znaczniejsze publikacje:

Cykl artykułów w „Przeglądzie Tygodniowym” – Dumania pesymisty, Cywilizacja i jej prawa

Dramaty: Piękna, Aspazja, Aureli Wiszar

Książki: Źródła moralności, Historia chłopów polskich, Genealogia teraźniejszości

Organizatorzy:

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów

Konkurs jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Udostępnij na: