Moja Przygoda w Muzeum- konkurs plastyczny

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ma przyjemność również w tym roku zaprosić dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat do udziału w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, która powinna oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności naszej instytucji.

Termin nadsyłania prac konkursowych do  15 maja br.

 

Moja Przygoda w Muzeum

CEL KONKURSU: kształtowanie u dzieci i młodzieży artystycznych upodobań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz pogłębienie wiedzy o zbiorach Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i jego oddziału w Gołotczyźnie .

 

WARUNEK UDZIAŁU: wykonanie jednej  pracy związanej  z tematem konkursu i zainspirowanej  wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z Muzeum.

 

UCZESTNICY: konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz do osób z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych lub też indywidualnie. Prace będą rozpatrywane w kilku kategoriach wiekowych.

 

TECHNIKA:

dowolna – jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej jako obszar realizacji projektu;

 • na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, grafika komputerowa, rysunek i inne) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
 • formy przestrzenne o wymiarze nieprzekraczającym 50 × 50 × 50 cm
 • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maksymalnie do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

 

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ!

ZGŁOSZENIA – OCENA PRAC

ZGŁOSZENIA:

 • prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców i opiekunów albo przez nauczycieli i instruktorów ze szkół, domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych;

 

 • wszystkie prace powinny zawierać „metryczkę” z podstawowymi informacjami (umieszczoną z tyłu):

– autor (imię, nazwisko i wiek)

– adres i nazwa placówki kierującej na konkurs (szkoła/pracownia)

– nazwisko opiekuna i numer telefonu

– tytuł pracy

 

 • do pracy konieczne jest dołączenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu (RODO), podpisanej przez osobę zgłaszającą (jej brak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i merytoryczną ocenę przedstawionej pracy).

Wzór karty zgłoszeniowej do pobrania:

Załącznik

Karta Zgłoszenia do Konkursu Moja Przygoda w Muzeum MSM

KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

 • prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:

– 5–9 lat

– 10–12 lat

– 13–15 lat

-16-18 lat

– osobną grupę stanowią prace osób z niepełnosprawnością (do lat 25, bez podziału na grupy wiekowe)

 

rekrutacji na dalsze poziomy edukacji

 • osobną kategorię stanowią prace zakwalifikowane do wystawy (dowolna ilość, według uznania jury)

 

PRZEBIEG KONKURSU, TERMINY:

 

 • prace powinny zostać dostarczone/przesłane na adres Działu Oświaty .

Termin ich nadsyłania mija 15.05.2020 r.

 

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej WWW.muzeumciechanow.pl
 • prace nagrodzone i wyróżnione zostaną przekazane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, gdzie wezmą udział w etapie ogólnopolskim

 

Uwaga! Muzeum nie ma obowiązku zwracania nadesłanych prac, ale istnieje możliwość samodzielnego odebrania niezakwalifikowanych prac w nieprzekraczalnym terminie do 5.06.2020 r.

 

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie reprodukcji prac i wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz promocji Muzeum. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 

 

Udostępnij na: