Międzyszkolny „KONKURS WIEDZY o ZIEMI CIECHANOWSKIEJ”

OBCHODY DNI REGIONALNYCH – Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie zaprasza do udziału w projekcie „Dni Regionalnych”. Przewidujemy prezentację taneczno-wokalną Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów”, wystawę ”Ciechanowskie Archiwalia”, spotkanie z cenionym regionalistą, występ teatrzyku szkolnego „Guliwer” oraz konkurs wiedzy.

I MIĘDZYSZKOLNY „KONKURS WIEDZY o ZIEMI CIECHANOWSKIEJ”

Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych miasta i gminy Ciechanów.

Termin Konkursu – 29 kwietnia 2009 roku o godz. 9.00
( zastrzegamy możliwość zmiany terminu konkursu, o czym odpowiednio wcześniej poinformujemy)

Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Ciechanowie

Koordynatorzy projektu
Wice- dyrektor szkoły p. Izabela Chomicka oraz nauczyciele: Jolanta Bilińska, Barbara Buszmicz, Bogusława Szatkowska

Partner projektu: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Sposób rozpowszechniania informacji o konkursie

•Informacja w czasie spotkań nauczycielskich szkół
•Plakaty i ulotki z regulaminem w placówkach oświatowych
i kulturalnych regionu.
•Ogłoszenia na stronie www.sp5.ciechanow.net.pl
•Informacja w Radiu Katolickim Ciechanów

Założenia i cele konkursu

1. Budowanie oraz pogłębienie więzi z regionem
jego młodych mieszkańców.
2. Budzenie i rozwijanie aktywności uczniów.
3. Poszerzanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu.
4. Propagowanie dokonań współczesnych ciechanowskich
twórców kultury .
5. Organizacja czasu wolnego uczniów.

Charakterystyka konkursu
Konkurs jest I edycją Regionalnego Konkursu Wiedzy o Ziemi Ciechanowskiej.
Korzystamy z pomocy wielu instytucji kulturalnych z naszego regionu, takich jak: Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Ciechanowie, Ciechanowskie Towarzy-stwo Naukowe, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Zadania konkursowe:

1.Wymagana będzie ogólna wiedza z obszaru
– historii Ziemi Ciechanowskiej
– etymologii nazw regionu i okolicznych miast i wsi
– legend związanych z najbliższą okolicą
– znajomości postaci sławnych osób związanych z regionem
– zabytków architektonicznych
– pomników przyrody, walorów krajobrazowych
– rozpoznawania gwary i potraw naszego regionu
– znajomości popularnych zwyczajów i obyczajów ludowych
– identyfikacja stroju ludowego naszego regionu
2.Wykonanie plakatu promującego Ziemię Ciechanowską
(technika i format dowolny)
3.Przygotowanie recytacji wiersza poety regionalnego
(max.3 min.)

Harmonogram działań

I etap
– eliminacje wewnątrzszkolne- zgłoszenie do SP nr 5
w Ciechanowie 3- osobowej reprezentacji szkoły
II etap
– eliminacje międzyszkolne-Konkurs Wiedzy o Ziemi
Ciechanowskiej

– recytacja (do 3 min.) wybranego utworu współczesnego
poety związanego z Ziemią Cie-chanowską

– prezentacja plakatu promującego Ziemię Ciechanowską
(wcześniej przygotowanego przez uczestników konkursu
– praca zbiorowa)

Organizatorzy gwarantują następujące formy nagród:

*nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów
i sponsorów za zajęcie I, II i III miejsca
*dyplomy dla wszystkich uczestników i podziękowania
dla opiekunów grup za udział konkursie
*promocja osób biorących udział w konkursie poprzez
zaprezentowanie wyników w lokalnych mediach

Polecana literatura:

1.Borkiewicz – Celińska A., Najstarsze dzieje Ciechanowa.
W: Zapiski Ciechanowskie, t.VII, Ciechanów 1992
2. Borkowski A., Złowieszcze echo nad Łydynią i Wkrą,
Warszawa 1995
3. Ciechanowskie Legendy Zamkowe, oprac. Jan K. Korzyński,
Ciechanów 1995
4. Hryń – Kuśmierek R., Rok Polski, 2004
5. Gaczyński J., Sławni ludzie w kulturze Ziemi Ciechanowskiej.
W: Zapiski Ciechanowskie, t.X, Ciecha-nów 2000
6. Karolak J., Stroje i zwyczaje ludowe, Warszawa 1956
7. Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia, t.1-4, Warszawa 1996
8. Korzybski J.K., Ciechanowskie pamiątki przeszłości,
Ciechanów 2000
9. Mazowsze Ciechanowskie-Moja Mała Ojczyzna, t.1-2,
Ciechanów 1996
10. Millenium Ciechanowa, Ciechanów 1969
11. Pazyra S., Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej,
Ciechanów 1976
12.Wołosz A., Zamek w Ciechanowie, Ciechanów 1991

Prace plastyczne ujęte w prezentacji Dnia Regionalnego
są wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

Udostępnij na: