Laur im. Franciszka Rajkowskiego przyznany

Dnia 18 stycznia 2020 r. w  budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61, odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Franciszka Rajkowskiego  za 2019 rok.  Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej wybrało laureatkę, tym razem nagrodę z brązu w kształcie gałązki wawrzynu otrzymała pani Maria Anna Klonowska.

Maria Anna Klonowska urodziła się w Grudziądzu. Dzieciństwo spędziła w Lidzbarku Welskim. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy. Studia historyczne odbyła na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Ciechanowianką z wyboru została w 1978 roku. Zawodowo była związana krótko z resortem oświaty, dłużej z administracją samorządową, a najdłużej z bankowością. W środowiskach, w których pracowała jako samorządowiec, z wielkim zapałem i determinacją włączała się w nurt życia społeczności lokalnej. Z jej inicjatywy powstał m.in. ośrodek zdrowia w miejscowości Niechłonin, przyczyniła się też do powstania Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Posiada rozlegle zainteresowania humanistyczne, wśród których dominującą rolę odgrywa historia. Reprezentuje pogląd, iż obowiązkiem każdego człowieka jest aktywne uczestnictwo w życiu swojej społeczności lokalnej, której powinien służyć na miarę swoich talentów i możliwości. Dla niej tą służbą jest działalność na rzecz odbudowania pamięci o Sokołówku jako miejscu pozytywistycznej działalności wielu patriotów ziemi nie tylko ciechanowskiej w czasach zaborów. Przed kilku laty wspólnie z działaczami TMZC utworzyła Społeczny Komitet Przywracania Pamięci o Sokołówku, działający już od kilku lat jako samodzielne Stowarzyszenie „Sokołówek” im. Tomasz Klonowskiego. Dbają o park podworski, prowadzą akcje edukacyjne, przypominają sylwetki i działalność m.in. F. Rajkowskiego, T. Klonowskiego i J. Konopnickiego, zabiegają o poparcie społeczne na rzecz idei stworzenia w Sokołówku ośrodka edukacji, kultury i pamięci pokoleń. Jest autorką publikacji pt. Czy zapłoną światła w Sokołówku? wydanej przez TMZC w 2012 r. i wznowionej w wersji uzupełnionej w 2019 roku przez Stowarzyszenie „Sokołówek” im. Tomasza Klonowskiego oraz folderu Tomasz Klonowski i jego Sokołówek wydanego przez TMZC i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w 2011 roku. Tematyce Sokołówka poświęciła wiele artykułów, m.in. w Roczniku Historycznym (2018), Kronice Mazowieckiej, Zeszytach Literackich i lokalnej prasie. Jest współautorką szkicu Sylwetki ludzi Mazowsza – Tomasz Klonowski społecznik fundator szkoły opublikowanego w Studiach Mazowieckich oraz autorką szkicu „Sylwetki Mazowsza” poświęconego urodzonej w Sokołówku wybitnej osobowości Mazowsza z przełomu XIX/XX wieku, Zuzannie Morawskiej- działaczce oświatowej, powieściopisarce, której twórczość wywarła wielki wpływ na rozwój młodego pokolenia okresu międzywojennego. Pracowitość, pasja poznawcza i dynamizm działania to znaki szczególne Marii A. Klonowskiej. Jest rozpoznawalna i ceniona, jej udziału w życiu kulturalno-oświatowym ziemi ciechanowskiej nie sposób przecenić.

Udostępnij na: