Konkurs Plastyczny: Moja Przygoda w Muzeum.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat do udziału w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum”. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, która powinna oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności naszej instytucji.

Termin nadsyłania prac konkursowych do  15 maja br.

 

Moja Przygoda w Muzeum

Etap regionalny międzynarodowego konkursu plastycznego– regulamin

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.

Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną prace z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

 

Akceptowane prace:

 • prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
 • formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50×50 cm.
 • grafika komputerowa – wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
 • multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

 

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:

 • pełne imię i nazwisko autora pracy
 • dokładny wiek autora pracy
 • tytuł pracy
 • nazwę i adres szkoły bądź instytucji
 • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

 

UWAGA!

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w konkursie!!!

Prace należy przysyłać do 15 Maja  2019r. na adres:

 

MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ W CIECHANOWIE

DZIAŁ NAUKOWO-OŚWIATOWY

UL.WARSZAWSKA 61         

06-400 CIECHANÓW

 z dopiskiem „Moja przygoda w muzeum”

tel. 23 672 55 87

 

RODO

W związku z obowiązującą ustawą (Dz.U. 2016 r. poz.922 ) o ochronie danych osobowych uprzejmie prosimy o uzyskanie oświadczeń od opiekunów prawnych dzieci lub pełnoletnich uczestników Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży Moja Przygoda w Muzeum.

W załączniku przesyłamy wzór oświadczeń, które prosimy przysłać razem z pracami plastycznymi zakwalifikowanymi w eliminacjach regionalnych do finałowego przeglądu w Toruniu.

 

Wraz z pracą prosimy dostarczyć podpisany poniższy dokument.

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

…………………………………….…………

imię, nazwisko Uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka[1] danych osobowych przez Organizatora, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie moich/mojego dziecka danych osobowych do bazy danych, której administratorem jest Organizator. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka również w przyszłości, do wyżej określonych celów przetwarzania, na zasadach określonych w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora oraz podmioty wykonujące lub mogące wykonywać w przyszłości działania marketingowe, promocyjne oraz reklamowe na rzecz Organizatora. W przypadku otrzymania nagrody (również zakwalifikowanie pracy na wystawę w Muzeum Okręgowym w Toruniu jest nagrodą) wyrażam zgodę na umieszczenie moich/mojego dziecka danych osobowych takich jak: imię i nazwisko na stronie internetowej Organizatora, mediach, prasie lokalnej oraz wydawnictwach promujących Organizatora.

Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia celów przetwarzania, do których zostały podane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych w dowolnym momencie.

Dane osobowe będą przetwarzane do końca 2019 r..

 

……………………………………………………………………………….

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka1 w celach prowadzenia projektu określonego w regulaminie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

 

……………………………………………………………………………….

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu i wytycznych projektu Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

 

 

……………………………………………………………………………….

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

 

……………………………………………………………………………….

miejsce, data, podpis

uczestnika lub w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego

[1] Niepotrzebne skreślić

 

W lipcu 2019 r. obradować będzie Jury – złożone ze specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki, które wyłoni laureatów – ok. 150 osób, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Spośród tych osób, w pięciu kategoriach wiekowych (5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat) oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia), przyznane zostaną przez Jury równorzędne nagrody. Przyznane zostaną także nagrody dla opiekunów plastycznych (kształcących młodych artystów w domach kultury, galeriach, szkołach polonijnych, w szkołach specjalnych itp.) oraz nagrody dodatkowe, takie jak: Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu, Nagroda Towarzystwa Muzeum Okręgowego w Toruniu a także Nagroda dla Instytucji za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

W trakcie trwania wystawy (wrzesień – październik 2019 r.) zwiedzający będą mogli głosować na prace, które ich zdaniem powinny zostać nagrodzone. Równolegle prowadzone będzie głosowanie drogą internetową. W ten sposób, w każdej kategorii, zostanie wyłoniona dodatkowo jedna Nagroda Publiczności.

 

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (pod koniec października) połączoną z wręczeniem nagród i finisażem wystawy. Dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

 

Uwagi organizatora:

 • nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
 • prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
 • prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Projektu;
 • zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;

 

 

 

 

 

Udostępnij na: