Konkurs „Moja przygoda w Muzeum 2011”

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 5 września 2009R. rozstzrygnęło i ogłosiło wyniki (I etap) MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „Moja Przygoda w Muzeum”.

przygoda_2a.jpg

CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie
i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych, kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach
w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników Konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeolo-giczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest: poznanie zbiorów określonego muzeum, wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie
z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej,

Wstępny etap eliminacji prowadzi Muzuem Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie, ul. Warszawska 61 A

PRACE o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 winny zawierać następujące informacje:

nazwę Konkursu
pełne imię i nazwisko autora pracy
dokładny wiek autora pracy
tytuł pracy
nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej
prace na Konkurs
pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI NAKLEJAĆ

Prace należy nadsyłać do Muzuem w Ciechanowie do
dnia 5 czerwca 2009 r. Jury z udziałem specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:
5 – 9 lat; 10 – 12 lat; 13 – 15 lat ; 16 – 19 lat i dokona wyboru najlepszych prac, które z kolei prześle na ELIMINACJE MIĘDZYNARODOWE do Muzeum Okręgowego w Toruniu najpóźniej do dnia 26 czerwca 2009 r.

Udostępnij na: