KONKURS CYKLICZNY „MOJE MAZOWSZE”

II EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

Serdecznie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu do wzięcia udziału w konkursie MOJE MAZOWSZE II EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „W mazowieckim dworze””. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ogólne przesłanie całego cyklu konkursu „Moje Mazowsze” .

Konkurs ma za zadanie budować tożsamość regionalną, wzmocnić więzi społeczne i poczucie dumy z przynależności do wspólnoty mazowieckiej, jak również poszerzyć wiedzę na temat historii Mazowsza oraz popularyzować ten region Polski. Tegoroczny temat konkursowy brzmi: „W mazowieckim dworze”.

Charakterystyczną cechą polskiego krajobrazu, polskiej historii oraz kultury a w tym również krajobrazu Mazowsza stanowiącego przecież jak ważną część naszego Państwa są dwory. Początkowo były obronnymi gniazdami rycerskimi by od połowy XVII wieku stały się siedzibą właścicieli ziemskich o charakterze rezydencjalnym. Dwory były ośrodkiem szlacheckiej kultury, kultywowania tradycji rodowych, czy też walki o polskość. Wraz z upływem lat zmienił się styl budowania dworów. Po II wojnie światowej w nowych politycznych realiach dwory zaczęły masowo ginąć. Na obszarze Mazowsza, gdzie dominowały głównie rody drobnoszlacheckie również odnaleźć można tego typu zabytki architektoniczne będące częścią naszej małej ojczyzny. Niniejsza II edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbywa się pod honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizator konkursu: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
 2. Cele konkursu.

Konkurs ma na celu:

– budować tożsamość regionalną, wzmocnić więzi społeczne i poczucie dumy z przynależności do wspólnoty mazowieckiej;

– budować zainteresowanie kulturą, tradycjami, przyrodą województwa mazowieckiego;

– poszerzyć wiedzę na temat historii Mazowsza;

– popularyzować region.

 1. Tematem przewodnim konkursu jest: „W mazowieckim dworze”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

– wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu,

– odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;

– nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłania prac.

PRACA KONKURSOWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla czterech grup wiekowych.
 2. Uczniowie klas I-III oraz IV-VI mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w dowolnym formacie przedstawiającą mazowiecki dwór. Do pracy prosimy załączyć zdjęcie wybranego dworu.
 3. Natomiast uczniowie klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mają za zadanie przygotować album o wybranym dworze na Mazowszu wraz z opisem jego historii lub opowiadanie (np.: legenda, ciekawostka).

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Warunkiem koniecznym jest również zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Nadesłane prace konkursowe muszą być pracami własnymi, oryginalnymi, związanymi
  z tematem konkursu.
 5. Zgłoszone prace muszą być wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
 6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pracy plastycznej lub albumu z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Odpowiednie dokumenty, tj. pracę konkursową oraz podpisany i wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61, 06-400 Ciechanów z dopiskiem:

Konkurs „W mazowieckim dworze”.

 Zgłoszenia niewypełnione, nieczytelne lub wypełnione na innym formularzu niż dopuszczony w niniejszym regulaminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
 3. Nabór prac trwa od 10.06.2022r. do  30.10.2022 roku.

 

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.

 1. Ocenę prac konkursowych przeprowadzi Komisja konkursowa.
 2. Prace będą oceniane pod względem zgodności z regulaminem, poprawnością merytoryczną i zgodnością z tematem, oryginalnością treści oraz ogólną estetyką pracy plastycznej/poziomem językowym opowiadania.
 3. Decyzje podjęte przez jury Konkursu nie będą podlegać procedurze odwoławczej.

V. NAGRODY.

 1. Spośród nadesłanych prac Komisja oceni i wybierze po trzy najlepsze prace konkursowe
  w każdej kategorii wiekowej.
 2. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 3. O wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.muzeumciechanow.pl i muzealnym Facebooku do dnia 21.11.2022 roku.
 4. O terminie wręczenia nagród powiadomimy na naszej stronie internetowej.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.

 

Do pobrania:

Formularz.docx

Udostępnij na: