KONKURS CYKLICZNY „MOJE MAZOWSZE” IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „Grody i zamki na Mazowszu”

Serdecznie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu do wzięcia udziału w konkursie MOJE MAZOWSZE IV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO PLASTYCZNO-LITERACKIEGO  „Grody i zamki na Mazowszu”.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ogólnym przesłaniem całego cyklu konkursu „Moje Mazowsze” jest budowanie tożsamości regionalnej,  wzmacnianie  więzi  społecznych  i  poczucia  dumy  z  przynależności do wspólnoty mazowieckiej, jak również poszerzanie wiedzy na temat historii Mazowsza oraz popularyzowanie tego regionu Polski. Tegoroczny temat konkursowy brzmi: Grody i zamki na Mazowszu”.

Na Mazowszu znajduje się wiele fascynujących grodów i zamków, które stanowią część bogatej historii regionu. Grody były wczesnymi warowniami obronnymi, często zbudowanymi na wzniesieniach lub nad rzekami, chroniącymi mieszkańców przed najazdami. Z kolei zamki, zwykle wznoszone w późniejszych okresach, pełniły zarówno funkcje obronne, jak i reprezentacyjne dla lokalnych władców. Wśród najbardziej znanych obiektów na Mazowszu znajdują się Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Zamek w Czersku, Zamek w Pułtusku oraz Zamek w Radomiu. Każde z tych miejsc ma swoją unikatową historię i architekturę, przyciągając turystów z całego świata.

Niniejsza  edycja  konkursu  organizowanego  przez  Muzeum  Szlachty  Mazowieckiej w Ciechanowie odbywa się pod honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkających i uczących się na Mazowszu.
USTALENIA WSTĘPNE

Organizator konkursu: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w

Cele:

Konkurs ma na celu:
budować tożsamość regionalną, wzmocnić więzi społeczne i poczucie dumy z przynależności do wspólnoty mazowieckiej;

budować zainteresowanie kulturą, tradycjami, przyrodą województwa mazowieckiego;

poszerzyć wiedzę na temat historii Mazowsza;

popularyzować region

Temat przewodni konkursu: „Grody i zamki na Mazowszu”.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu;

odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;

nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych

II PRACA KONKURSOWA

Konkurs przeznaczony jest dla trzech kategorii

Kategoria I uczniowie klas I-IV oraz kategoria II uczniowie klas V-VIII mają za zadanie przygotować pracę plastyczną na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i ) przedstawiającą grody i zamki znajdujące się na Mazowszu. Do pracy prosimy załączyć zdjęcie wybranego zamku czy grodu.

Kategoria III uczniowie ponadpodstawowych mają za zadanie przygotować album o wybranym przez siebie grodzie lub zamku na Mazowszu wraz z opisem jego historii lub opowiadaniem (legenda, ciekawostka historyczna).

III ZASADY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Warunkiem koniecznym jest również zamieszkanie na terenie województwa

Autorem pracy może być tylko jedna

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Nadesłane prace konkursowe muszą być pracami własnymi, oryginalnymi, związanymi z tematem

Zgłoszone prace muszą być wcześniej niepublikowane i

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pracy plastycznej lub albumu (zgodnych z parametrami określonymi w punktach 2 i II.3) z czytelnie wypełnionym (WIELKIMI LITERAMI) i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

Odpowiednie dokumenty, pracę konkursową oraz podpisany i wypełniony czytelnie (WIELKIMI LITERAMI) formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61, 06-400 Ciechanów z dopiskiem:

Konkurs „Grody i zamku na Mazowszu”.

Zgłoszenia niewypełnione, nieczytelne lub   wypełnione  na   innym      formularzu niż dopuszczony w niniejszym regulaminie – nie będą

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane Autorom i przechodzą na własność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu

Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji

Nabór prac trwa od  01. 07.2024 r. do 31.10.2024 r.

IV SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY

Ocenę prac konkursowych oraz wyłonienie Laureatów przeprowadzi Komisja konkursowa (zwana dalej: Jury).

Prace będą oceniane pod względem zgodności z regulaminem, poprawnością merytoryczną i zgodnością z tematem, oryginalnością treści oraz ogólną estetyką pracy plastycznej/poziomem językowym opowiadania.

Decyzje podjęte przez Jury nie będą podlegać procedurze odwoławczej.

V NAGRODY

Spośród nadesłanych prac Jury oceni i wybierze po trzy najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody

O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród powiadomimy na naszej stronie internetowej: muzeumciechanow.pl oraz muzealnym Facebooku do dnia 29.11.2024 r.

VI KONTAKT

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 23 672 55 87 lub mailem ekspozycja@muzeumciechanow.pl, osobą do kontaktu jest Andrzej Pacek z Działu Oświatowego

VIIPOLITYKA PRYWATNOŚCI

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów.

FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA :  formularz

Udostępnij na: