KONKURS CYKLICZNY „MOJE MAZOWSZE”, III EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z dużą ilością  prac  wyniki konkursu opublikujemy  24 listopada 2023 roku.

______________________________

Serdecznie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu do wzięcia udziału w konkursie MOJE MAZOWSZE II EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „Przydrożne kapliczki i krzyże na Mazowszu”. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ogólne przesłanie całego cyklu konkursu „Moje Mazowsze” ma za zadanie budować tożsamość regionalną, wzmocnić więzi społeczne i poczucie dumy z przynależności do wspólnoty mazowieckiej, jak również poszerzyć wiedzę na temat historii Mazowsza oraz popularyzować ten region Polski. Tegoroczny temat konkursowy brzmi: „Przydrożne kapliczki i krzyże na Mazowszu”.

Przydrożne kapliczki i krzyże są częstym widokiem w krajobrazie Polski. To niewielkie budowle sakralne lub proste konstrukcje z krzyżem, które zwykle znajdują się na skrzyżowaniach dróg lub w innych miejscach przy drogach. Pełnią ważny element kultury i tradycji ludowej.

W Polsce przydrożne kapliczki i krzyże mają długą historię. Często budowane były jako wyraz wdzięczności za ocalenie z niebezpieczeństwa lub jako wotum za spełnienie modlitw. „Mała architektura sakralna” była wznoszona również na pamiątkę ważnych wydarzeń historycznych lub ku czci świętych. Choć wiele z nich zostało zniszczonych w czasie wojen i okupacji część udało się odrestaurować, a dba o nie społeczność lokalna, która docenia ich piękno i kulturową wartość.

Niniejsza edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie odbywa się pod honorowym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających i uczących się na Mazowszu.

 1. USTALENIA WSTĘPNE
 2. Organizator konkursu: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 3. Cele konkursu.

Konkurs ma na celu:

– budować tożsamość regionalną, wzmocnić więzi społeczne i poczucie dumy z przynależności do wspólnoty mazowieckiej;

– budować zainteresowanie kulturą, tradycjami, przyrodą województwa mazowieckiego;

– poszerzyć wiedzę na temat historii Mazowsza;

– popularyzować region.

 

 1. Tematem przewodnim konkursu jest: „Przydrożne kapliczki i krzyże na Mazowszu”.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

– wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu,

– odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny;

– nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłania prac.

 

 1. PRACA KONKURSOWA
 2. Konkurs przeznaczony jest dla czterech grup wiekowych.
 3. Uczniowie klas I-III oraz IV-VI mają za zadanie przygotować pracę plastyczną w dowolnym formacie przedstawiającą kapliczki i krzyże znajdujące się na Mazowszu. Do pracy prosimy załączyć zdjęcie wybranej kapliczki czy też wybranego krzyża.
 4. Natomiast uczniowie klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych mają za zadanie przygotować album o wybranej kapliczce lub wybranym krzyżu na Mazowszu wraz z opisem jej/jego historii lub opowiadanie (np.: legenda, ciekawostka).

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Warunkiem koniecznym jest również zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego.
 2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Nadesłane prace konkursowe muszą być pracami własnymi, oryginalnymi, związanymi
  z tematem konkursu.
 5. Zgłoszone prace muszą być wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
 6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pracy plastycznej lub albumu z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Odpowiednie dokumenty, tj. pracę konkursową oraz podpisany i wypełniony czytelnie formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61, 06-400 Ciechanów z dopiskiem:

Konkurs „Przydrożne kapliczki i krzyże na Mazowszu”.

 

 1. Zgłoszenia niewypełnione, nieczytelne lub wypełnione na innym formularzu niż dopuszczony w niniejszym regulaminie – nie będą rozpatrywane.
 2. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (nie będą zwracane).
 3. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. Nabór prac trwa od 20.06.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

 

 1. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.
 2. Ocenę prac konkursowych przeprowadzi Komisja konkursowa.
 3. Prace będą oceniane pod względem zgodności z regulaminem, poprawnością merytoryczną i zgodnością z tematem, oryginalnością treści oraz ogólną estetyką pracy plastycznej/poziomem językowym opowiadania.
 4. Decyzje podjęte przez jury Konkursu nie będą podlegać procedurze odwoławczej.
 5. NAGRODY.
 6. Spośród nadesłanych prac Komisja oceni i wybierze po trzy najlepsze prace konkursowe
  w każdej kategorii wiekowej.
 7. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 8. O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.muzeumciechanow.pl oraz muzealnym Facebooku do dnia 20.11.2023 r.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 10. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 12. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.

 

 

III edycja konkursu MOJE MAZOWSZE

 

 

 

 

Udostępnij na: