Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację murów w obrębie Domu Dużego Zamku Książąt Mazowieckich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono i którzy zostali wykluczeni z postępowania; specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie „Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł. XIV w.): konserwacja murów – kontynuacja prac”  znajduje się na stronie BIP Muzeum.  Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Udostępnij na: