III spotkanie z cyklu Rodem z ziemi ciechanowskiej 10.11.2010r.

10 listopada (środa) 2010 r. o godz. 16:00 w budynku ekspozycyjnym Muzuem przy ul. Warszawskiej 61 w ramach cyklu „Rodem z ziemi ciechanowskiej” odbyło się spotkanie
z prof. dr hab. Jerzym Kłoczowskim.

zobacz galerię

Prof.dr hab. Jerzy Kłoczowski -historyk mediewista, historyk kultury polskiej, chrześcijaństwa w Polsce i Europie Środkowowschodniej, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, założyciel i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej przy KUL w Lublinie (od 1991r.).
Ur. w 1924 r. w Bogdanach, pod Chorzelami, w pow. przasnyskim, w rodowym gnieździe Jego babki Kazimiery
z Rykowskich, h. Doliwa o tradycjach patriotycznych. Do rodziny tej należały także pobliskie Rycice i Krzynowłoga Wielka.
W latach 1941-44 żołnierz Armii Krajowej, ps. „Piotruś”, uczestnik Powstania Warszawskiego w pułku „Baszta”, ciężko ranny w ataku na Królikarnię, gdzie stracił rękę. W latach 1944-45 jeniec w obozie w Skierniewicach. Odznaczony w 1944 r. przez gen.
Bora-Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych.
Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Od 1950 r. pracownik naukowy KUL w Lublinie. W latach 1952-62 Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej i Nauk
Pomocniczych Historii. Od 1957 r. kierował Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce. W latach 1968-74 był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych. Profesor zwyczajny, zaangażowany w ruch „Solidarności” w latach 1980-89. W latach 1990-91 Senator RP. Kawaler Orderu Orła Białego.
Wykładał (listing professor) na uniwersytetach we Francji, Belgii, we Włoszech, w Niemczech, Hiszpanii, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Holandii, m.in.: College de France 1977 r., Merton College Oxford University 1980, Institute for Research in the Humanities Uniw. of Wiscon-sin, Madison 1985, Paris IV Sorbona (1985-87), profesor w Institute for Adranced Study (Princeton)1989/90.
Autor ok.1000 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek, m.in. Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956; Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrze-ścijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku, Kraków 1964; Kościół w Polsce, t.I-II, red. i współautor, Kraków 1969-70;
Europa słowiańska w XIV-XV wieku, Warszawa 1984; Chrześci-jaństwo w Polsce, red. I współautor, Lublin 1980, 1992; wersja włoska, Bologna 1980; francuska, Paris 1987; Dzieje polskiego chrześcijaństwa, t.I-II, Paryż 1987-91; Dzieje Lubelszczyzny, t.VI: Między Wschodem i Zachodem, cz.1:Kultura umysłowa, red. i współautor, Warszawa 1989; Młodsza Europa. Europa Środ-kowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowie-cza, Warszawa 1998, 2003; Unia Lubelska. Lublin miasto unii, Lublin 1999; Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t.I-II, red.i współautor, Lublin 2000, wersja francuska Paris 2004; Historia chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000; Polska-Europa. Od Gniezna 1000 roku do Polski w Unii Europejskiej, Gdańsk 2002; Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003; Europa – chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004; Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiej-szej Europie, (współredaktor), Lublin 2007; Nasza tysiąclet-nia Europa, Warszawa 2010.

Udostępnij na: