III Ogólnopolski Konkurs Literacki

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie
literackim pt. O LAUR POSŁA PRAWDY, który jest organizowany
w ramach „Wiosny Literatury w Gołotczyźnie”

Konkurs jest organizowany w ramach
„Wiosny Literatury w Gołotczyźnie” odbywających się od 1989 roku.
Jest to trzecia edycja konkursu literackiego

ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI
(1849 Stoczek Łukowski – 1938 Gołotczyzna k. Ciechanowa)

Absolwent gimnazjum lubelskiego i Szkoły Głównej w Warszawie, doktorant Uniwersytetu w Lipsku. Pozytywista, wybitny literat, publicysta, współzałożyciel Towarzystwa Kultury Polskiej, założyciel i redaktor czasopism „Prawda”, „Kultura Polska”, „Humanista Polski”.
Jego znaczniejsze publikacje:
Cykl artykułów w „Przeglądzie Tygodniowym” – Dumania
pesymisty i Cywilizacja i jej prawa
Dramaty: Piękna, Aspazja, Aureli Wiszar
Książki: Źródła moralności, Historia chłopów polskich, Genealogia teraźniejszości

Organizatorzy:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów

Konkurs jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

1.Cel konkursu:
– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra
Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego,
który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył i zmarł
a spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
– konfrontacja twórczości literackiej
– integracja środowisk literackich
– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

2.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)
– II (dla autorów powyżej 21 lat)

3.Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, z kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim.

4.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 31 marca, z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres organizatora jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie.

5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres
i telefon kontaktowy.

6.Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.

7.Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.

8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie
odebrane osobiście przez osoby nagrodzone
przechodzą na rzecz organizatorów.

9.Ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia, a uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów – 26 kwietnia w Muzeum Pozytywizmu podczas XIX Wiosny Literatury
w Gołotczyźnie

10.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.

12. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
Oddział w Gołotczyźnie
ul. Świętochowskiego 3
06-430 Gołotczyzna
tel. / fax 0 23 672 53 46 (MSM–Ciechanów)
0 23 671 30 78 (Oddz. w Gołotczyźnie)
e – mail: muzeum3@wp.pl
lub e-mail: muzeum.pozytywizmu@wp.pl

Udostępnij na: