Ciechanowianin Roku za 2008 rok

24 stycznia (sobota) 2009 r. o godz. 11:00 w Muzuem Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61
odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Franciszka Rajkowskiego za 2008 rok Panu Józefowi Malinowskiemu.

Józef Malinowski urodził się 15 III 1942 roku w Ciechanowie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące-go im. Z. Krasińskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów od 1963r. pracował w Sądzie Powiatowym w Ciechanowie, początkowo jako asesor, a od 1965r. jako sędzia. Od roku 1973 został sędzią Sądu Powiatowego w Ostrołęce, a w roku 1975 sędzią Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce, gdzie pełnił także funkcję p.o. Prezesa. W 1985r. wrócił do rodzinnego Ciechanowa i przez kilka lat był radcą prawnym. Od 1989r. prowadzi prywatną praktykę adwokacką. W latach 1988-1995 przez dwie kolejne kadencje był prezesem Towarzystwa Miłośni-ków Ziemi Ciechanowskiej, do dzisiaj pełni funkcję wicepre-zesa Towarzystwa. W latach 1978-1989 był prezesem Zarzą-du Wojewódzkiego Zrzeszania Prawników Polskich w Ostro-łęce i Ciechanowie, a w latach 1989-1992 radnym Ciechano-wa. Przez wiele lat udzielał społecznie porad prawnych, przez kilka lat prowadził rubrykę prawną w „Tygodniku Ciecha-nowskim”. W 1992r. był inicjatorem i fundatorem obelisku w Mierzanowie ku czci Prezydenta J. Mościckiego oraz fun-datorem tablicy przypominającej postać Jana Rzewnickiego. Jest niezwykle wyczulony na kwestię regionalizmu oraz kultu-ry i historii ziemi ciechanowskiej. Zawdzięczamy mu wiele inicjatyw i przedsięwzięć związanych z upamiętnianiem miejsc i osób związanych z naszym regionem. Za działalność spo-łeczną i zawodową odznaczony został Krzyżem Kawaler-skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzy-żem Zasługi oraz medalem za zasługi dla Ostrołęki i Ciecha-nowa. Żona Lidia, także jest adwokatem. Mają dwoje dzieci – córkę Joannę Malinowską – Paszkowską, która kontynuuje zawód rodziców oraz syna Wojciecha, który kończy Wydział Pedagogiki i Resocjalizacji.

Udostępnij na: