Category Archives: Bez kategorii

Czapka weterana powstania styczniowego 1863 r.

Czapka weterana powstania styczniowego 1863 r. Franciszka Steckiego z orłem wojskowym ze  złoconą literą W (Weteran) na piersi oraz datą powstania „1863” na tarczy amazonek, wymiary: 10,5 cm; 22,5 x 22,5 cm; sukno, skóra, fibra, mosiądz, ok. 1922 r.

W zbiorach naszego Muzeum znajduje się czapka Franciszka Steckiego, weterana powstania styczniowego 1863 r. Ocalała dzięki temu, że w 1939 r. wnuczek weterana Walenty Defański, wysłał ją do swojego stryja do Chicago. Przeleżała tam okres II wojny światowej i czas późniejszy. W latach 70. znowu wróciła do Polski.

Franciszek Stecki (1843-1930) urodził się w Nicku k. Zielunia, pow. mławskim. Kształcił się w szkole OO Reformatów w Żurominie. Po wybuchu powstania przedostał się przez pruską granicę. Udał się do Ciborza k. Lidzbarka. Tam wstąpił do 50 – osobowego oddziału sformowanego przez właściciela tegoż majątku, a jego wuja, Mieczkowskiego. Walczył pod Lubowidzem, Poniatowem, a w bitwie pod Chromakowem 9 sierpnia 1863 r. odniósł 32 rany. Ojciec zabrał go z pola bitwy i przewiózł do pruskiego szpitala w Brodnicy, gdzie był leczony z ran. Po powrocie do rodzinnego Nicka, został aresztowany i zesłany na Sybir, skąd uciekł i ukrywał się. Ojciec, aby uchować syna przed ponowną wywózką na Sybir, poświęcił niemal cały swój majątek.

Od 1916 r. za zezwoleniem landrata w Mławie, uczył dzieci w Nicku, Zdrojku i Wylazłowie, aż do czasu powołania szkoły powszechnej w Nicku. Cieszył się wielkim autorytetem wśród miejscowej ludności. W niepodległej Polsce uhonorowany został mundurem weterana, który nosił z dumą. Zmarł w Działdowie, gdzie został pochowany.

 

opracowała: Urszula Adamiak

Pamięci Anieli Radzickiej i Tomasza  Kolbe – niezłomnych  bohaterów Powstania Styczniowego

22 stycznia mija kolejna, 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Było ono największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym (1863-1864).

Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji biletów dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Zakładane cele i rezultaty z realizacji zadania zostały osiągnięte. Zakupiono zintegrowany system składający się z dwóch w pełni wyposażonych stanowisk sprzedażowych, 1 serwera na którym ulokowana została centralna baza danych, moduł rezerwacji internetowych oraz sprzedaży biletów oraz integracji elektronicznej wszystkich obiektów Muzeum z dotychczasową infrastrukturą w aspekcie obsługi ruchu turystycznego. Realizacja zadania umożliwia sprawne działanie w sferze obsługi ruchu turystycznego w obiektach wchodzących w skład Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, budynek ekspozycyjny muzeum przy ul. Warszawskiej 61 oraz Oddział Muzeum w Gołotczyźnie.
Osiągnięte rezultaty, to:
1) podgląd rezerwacji online,
2) możliwość dokonania zakupu biletów przez Internet,
3) spersonalizowany bilet wstępu będący również informacją o obiekcie w którym turysta się znajduje, a który wchodzi w skład naszego Muzeum,
4) centralna baza danych umożliwia ewidencję sprzedaży wydawnictw i biletów,
5) moduł rezerwacji internetowych oraz sprzedaży biletów daje możliwość każdemu turyście podglądu w czasie rzeczywistym i uzyskanie dostępności biletów czy też innych opcji dostępnych w sprzedaży,
6) sprawne księgowanie operacji finansowych dokonywanych w Muzeum,
7) możliwość zapłaty kartą płatniczą.

Ślady Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja- badań naukowych.

Realizacja zadania ma być podsumowaniem prowadzonych w latach 2015 – 2016 na południowym Kaukazie badań archiwalnych, bibliotecznych i terenowych, dotyczących śladów polskiej szlachty na południowym Kaukazie. W 2016 roku podpisana została umowa o współpracy z Muzeum historycznym w Lagodekhi. Ma ona na celu organizowanie wspólnych przedsięwzięć oraz wymianę naukową.
Zadanie ma na celu zakończenie badań archiwalnych w Tbilisi (głównie w Archiwum Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Tbilisi oraz Bibliotece Parlamentu Gruzji) i przygotowanie, wspólnie z Muzeum Historycznym w Lagodekhi, konferencji i wystawy poświęconej losom rodzin polskiej szlachty na południowym Kaukazie ze szczególnym uwzględnieniem Rodu Młokosiewiczów. W realizacji zadania pomocne nam będą liczne kontakty nawiązane w poprzednich latach z przedstawicielami Polonii oraz Gruzinami, zajmującymi się tym zagadnieniem, a także wspierający nasz pomysł Konsul –I sekretarz, Ambasady RP w Tbilisi p. Piotr Apostolidis.

Centrum kultury drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie.

Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie – termin otwarcia 28 października 2016rok. Wstęp na wystawę nie jest oddzielnie biletowany. Zakładany cel zadania, jakim było utworzenie na bazie Muzeum w Gołotczyźnie stanowiącego oddział M.Sz.M .w Ciechanowie wystawy stałej p. n. „Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie” został osiągnięty. Realizacja zadania przybliża zwiedzającym realia życia drobnej szlachty od czasu utraty przez Polskę niepodległości, poprzez uczestnictwo w zrywach narodowowyzwoleńczych i życie społeczne aż do okresu po 1945roku. Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej pełni przede wszystkim funkcje edukacyjne i animacyjne w stosunku do wszystkich grup wiekowych, szczególnie dzieci i młodzież. Nowoczesne, komunikatywne ekspozycje przy wykorzystaniu nowych multimedialnych metod prezentacji , podkreślają znaczenie i wkład kultury drobnoszlacheckiej w kulturę i historię Polski. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte poprzez udostępnienie nowoczesnej ekspozycji multimedialnej, prezentującej wybitnych przedstawicieli pozytywizmu, ich związków z drobną szlachtą, animację środowisk lokalnych północnego Mazowsza oraz możliwość prowadzenia na bazie ekspozycji edukacji nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.

Zakładane cele i rezultaty z realizacji zadania, pn. Oczy i uszy szeroko zamknięte – wycieczka wielozmysłowa po Muzeum” zostały osiągnięte. Do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu zostały dostosowane wystawy stałe: 1) Utracony świat rodzin żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku, 2) Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze, 3) Rzeźba ludowa w drewnie z kolekcji Państwa Przedpełskich”. Ekspozycje zostały wyposażone w audioprzewodniki, audiodeskrypcje, tyflografiki oraz specjalistyczne pomoce edukacyjne, np. dostosowano plan sytuacyjny budynku ekspozycyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku, wykonano podpisy pod eksponatami alfabetem Braille’a oraz wzorniki i repliki wybranych eksponatów ułatwiające percepcję dotykową. Lektor języka migowego wprowadza osoby z wadą słuchu w tematykę wystawy.

XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017”.

XXXVI Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2017r.” odbył się 26 lutego 2017 roku, we wsi Jednorożec, gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie. Uczestniczyło 19 zespołów. Jeden zespół z przyczyn obiektywnych nie dojechał. Liczba uczestników biorących udział w „Mazowieckich Zapustach 2017” wyniosła 1500 osób. Przegląd Przebierańców Zapustnych zorganizowano w ostatnią niedzielę karnawału we wsi Jednorożec, położonej na terenie Mazowsza północnego, w gminie Jednorożec, pow. przasnyski. Miejscem przeprowadzenia przeglądu była sala gimnastyczna, znajdująca się w Publicznym Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu. Zasadniczym celem organizowania Przeglądu od początku była animacja środowisk wiejskich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Zakładany cel XXXVI Przeglądu Zespołów Zapustnych,jakim było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, integracja społeczności wioskowych, ożywienie i promocja twórczej działalności kulturalnej wsi na bazie tradycyjnej obrzędowości zapustowej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa kulturowego regionu mazowieckiego, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską został zrealizowany . Ogólna koncepcja przeglądu, jaką było podtrzymanie żywego źródła aktywności kulturowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsamości kulturowej z drugiej strony, została osiągnięta.
Szczególną wartością Przeglądu był fakt jednoczesnego promowania i poczucia dokumentowania się na naszych oczach procesu kulturowego. Niesłabnąca liczba zespołów uczestniczących w przeglądach oraz coraz większa liczba uczestników mieszkańców Mazowsza, potwierdza celowość naszego działania. Udział w „Mazowieckich Zapustach 2017” był bezpłatny.

XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018”.

XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018r.” odbył się 11 lutego 2018 roku, we wsi Nowa Krępa, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Udział wzięło 23 zespoły. Liczba uczestników biorących udział w „Mazowieckich Zapustach 2018” wyniosła 1500 osób. Przegląd Przebierańców Zapustnych zorganizowano w ostatnią niedzielę karnawału we wsi Nowa Krępa, położonej na terenie Mazowsza północnego, w gminie Przasnysz, pow. przasnyski. Miejscem przeprowadzenia przeglądu była sala gimnastyczna, znajdująca się w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie . Zasadniczym celem organizowania Przeglądu od początku była animacja
środowisk wiejskich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Zakładany cel XXXVII Przeglądu Zespołów Zapustnych,jakim było wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, integracja społeczności wioskowych, ożywienie i promocja twórczej działalności kulturalnej wsi na bazie tradycyjnej obrzędowości zapustowej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w oparciu o zachowane elementy dziedzictwa kulturowego regionu mazowieckiego, tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską został zrealizowany . Ogólna koncepcja przeglądu, jaką było podtrzymanie żywego źródła aktywności kulturowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsamości kulturowej z drugiej strony, została osiągnięta. Szczególną wartością Przeglądu był fakt jednoczesnego promowania i poczucia dokumentowania się na naszych oczach procesu kulturowego. Niesłabnąca liczba zespołów uczestniczących w przeglądach oraz stała liczba uczestników mieszkańców Mazowsza, potwierdza celowość naszego działania. Udział w „Mazowieckich Zapustach 2018” był bezpłatny.

Omnibus regionalny- gra edukacyjna.

Zadanie pn. Omnibus Regionalny – gra edukacyjna, zostało zrealizowane w celu popularyzowania wśród uczniów szkół wiedzy o regionie oraz wzmocnienia poczucia przynależności i więzi z Małą Ojczyzną. Celem zadania było stworzenie przez udział uczestniczących w zadaniu dzieci – gry planszowej „Omnibus Regionalny”, która służy jako pomoc dydaktyczna w ośrodkach edukacyjnych i opiekuńczych naszego miasta. Do realizacji zadania zostało zaproszonych 30 dzieci w wieku do 12 lat wraz z nauczycielem. Projekt składał się z następujących części:
1. merytorycznej (4 wykłady, spacer po mieście, zwiedzanie wystawy zamkowej),
2. warsztatowej ( 5 warsztatów tematycznych).
Zdobyta przez dzieci w czasie trwania projektu wiedza i doświadczenie posłużyła do pracy na kartach
edukacyjnych, które z kolei zostały wykorzystane w grze planszowej. Finalnym efektem zadania było wydanie gry planszowej „Omnibus Regionalny” składającej się z planszy, kart zawierających pytania w trzech kategoriach, kostki i pionków w kształcie wież.
Rezultaty realizacji zadania to:
1) Wzmocnienie poczucia przynależności i więzi z Małą Ojczyzną.
2) Popularyzacja wiedzy historycznej, społecznej i dziedzictwie kulturowym naszego regionu.
3) Budowanie w nowoczesny sposób postaw patriotycznych uczniów.
4) Przysposobienie uczniów do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym regionu.
5) Budowanie emocjonalnego stosunku oraz poczucia obowiązku za region, w którym żyjemy.