Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację murów w obrębie Domu Dużego Zamku Książąt Mazowieckich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono i którzy zostali wykluczeni z postępowania; specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie „Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł. XIV w.): konserwacja murów – kontynuacja prac”  znajduje się na stronie BIP Muzeum.  Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na konserwację wież Zamku Książąt Mazowieckich

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, których oferty odrzucono i którzy zostali wykluczeni z postępowania; specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie „Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, druga połowa XIV w.: prace konserwatorskie – wnętrza obu wież”  znajduje się na stronie BIP Muzeum.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej