Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych MAZOWIECKIE ZAPUSTY

Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych – organizowany jest cyklicznie od 1981 roku w każdą ostatnią niedzielę karnawału każdego roku.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie od 1981 roku organizuje w każdą ostatnią niedzielę karnawału, Przegląd Zespołów Przebierańców Zapustnych, tj. Mazowieckie Zapusty. Zasadniczym celem organizowania Przeglądów jest od początku animacja środowisk wiej-skich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Chodzi więc o podtrzymanie żywego źródła aktywności kultu-rowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsa-mości kulturowej z drugiej.
Każdego roku Przegląd odbywa się w innej wsi na terenie północnego Mazowsza, zwykle w miejscowości o tradycyjnej zwartej zabudowie, posiadającej dużą remizę z odpowiednią sceną i zapleczem. Propozycja lokalizacji każdego następnego Przeglądu zgłaszana jest zwykle spon-tanicznie przez uczestników, po zakończeniu widowiska. Stało się zasadą, że jeśli wieś gospoda-rzy (gdzie odbywa się Przegląd) nie posiada już żywej tradycji bakusów i grupy nie chodziły po wsi w ciągu kilku ostatnich lat, zachowała się natomiast tradycja przebierańców w świadomości mieszkańców, wówczas gospodarze wystawiają w Przeglądzie tzw., „nową”, własną grupę. W następnych latach uczestniczy ona w Przeglądach, w kolejnych miejscowościach. Bywa, że no-wo powstałe grupy już w pierwszym roku chodzą w ostatkowy wtorek po swojej wiosce, reak-tywując dawny obyczaj.
Program widowiska składa się z dwóch zasadniczych części ocenianych oddzielnie przez jury: korowodu przebierańców idących przez wieś i rozchodzących się do domów oraz właści-wego Przeglądu na scenie w remizie. Impreza na scenie kończy się wręczeniem nagród za uczestnictwo. Po Przeglądzie kierownicy zespołów proszeni są na godzinne warsztaty celem omówienia przez członków jury poszczególnych programów. Jest to szczególnie ważny meryto-rycznie etap dorocznych Mazowieckich Zapustów.

Każdy Przegląd jest wydarzeniem kulturalnym nie tylko dla wsi, w której się odbywa, ale także dla okolicznych miejscowości, a nawet całego regionu. Zawiązują się znajo-mości i członkowie zespołów odwiedzają się w ciągu roku a niekiedy występują
w sąsiednich gminach z okazji różnych uroczystości.

W ostatnich latach Przegląd budzi coraz większe zainteresowanie, szczególnie wśród pokolenia średniego ale również i młodzieży zamieszkującej wieś mazowiecką. Dowodem na to jest fakt, że z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących grup przebierańców

Konsultując zespoły nigdy nie staraliśmy się ingerować w sposób zasadniczy w programy przez nie prezentowane. Może również dlatego zespoły uczestniczące w Mazowieckich Zapustach stanowią doskonały obraz przemian kulturowych zachodzących na wsi Mazowsza Północnego. Stare symbole zachowane w maskach bakusów, takie jak chociażby: koza, koń, niedźwiedź czy bocian funkcjonują już tylko w formie przeżytku Osoby przedstawia-jące te postacie nie znają ich magicznej treści z pokolenia na pokolenie są jednak ich przekaźni-kami. Sam program prezentowany przez uczestników dorocznego widowiska ewoluuje ze spontanicznych i improwizowanych scenek, w sposób widoczny, ku wyraźnym formom parateatral-nym, niekiedy kabaretowym, zawierającym wiele współczesnych treści.

Specjalną wartość Przeglądów stanowi dla organizatorów fakt jednoczesnego promowania i dokumentowania na naszych oczach procesu kulturowego. Stale rosnąca liczba zespołów uczestniczących w widowiskach oraz coraz większe zain-teresowanie mieszkańców Mazowsza potwierdza celowość naszego działania.

zobacz galerię

Czytaj więcej

Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2009”

Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2009”
Tegoroczny XXVIII Przegląd Przebierańców Zespołów Zapustnych, organizowany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmiku Mazowieckiego Adama Struzika odbył się 22 lutego 2009 r. we wsi Długołęka, gmina Opinogóra, powiat ciechanowski.

Przybyło 21 zespołów z terenu całego Północnego Mazowsza
od Raciąża po Jednorożec. Barwny korowód przebierańców prowadzony przez wóz ciągnięty przez konie, przeszedł w pięknej zimowej scenerii całą wieś Długołękę rozchodząc się do gościnnych domów gospodarzy. Część zespołów dowieziona została przystrojonymi wozami na gościnę do szlacheckich przysiółków Pokojewo i Trentów. Bawili się zarówno mieszkańcy jak członkowie zespołów. Po prezentacji krótkiego programu u gospodarzy odbyło się oficjalne otwarcie Przeglądu na scenie remizy w Długołęce.
W trakcie ceremonii Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wyróżnił Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie wręczając na ręce Pani dyrektor Muzeum medal pamiątkowy PRO MASOVIA – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego.
Tutaj druhowie miejscowej OSP zadbali już, aby wszyscy goście bawili się znakomicie (zarówno uczestnicy jak i widzowie) i nastąpiła pełna integracja bardzo licznie zgromadzony gości.
Zespoły oceniane były przez jury w składzie: dr Irena Kotowicz-Borowy – etnolog – kustosz Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Małgorzata Orlewicz – etnolog
– vice dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
Maryla Wojciechowicz – kulturo-znawca –Polskie Nagrania, Justyna Ziółkowska
– etnolog – redaktor TV Polonia.
Wszystkie zespoły otrzymały tradycyjnie równorzędne nagrody. Dodatkowo nagrody otrzymali: kierownik zespołu Podkrajewo – Grzegorz Walczak – za szczególne wieloletnie zasługi na rzecz animacji środowiska lokalnego i Zdzisław Biesiekierski – za wspaniale prezentowaną od 28 lat postać Konia z zespołu Koziebrody.
Na zakończenie jury odbyło warsztaty z kierownikami wszystkich zespołów.
Tegoroczny Przegląd Mazowieckich Zapustów zaszczycił swoja obecnością sam Marszałek Sejmiku Mazowieckiego Adam Struzik.

Zasadniczym celem organizowania Przeglądów jest od początku animacja środowisk wiejskich i tworzenie pomostu kulturowego między tradycją, z jej symbolami i systemem wartości, a współczesną kulturą wiejską. Chodzi więc
o podtrzymanie żywego źródła aktywności kulturowej lokalnych społeczności wioskowych z jednej strony i utrzymania poczucia własnej tożsamości kulturowej z drugiej.

Zadanie „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”.

zobacz galerię

 

Czytaj więcej