Ciechanowianin Roku za 2005 rok

W sobotę 21 stycznia 2006 r. o godz. 11:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61 odbyła sie uroczystość wręczenia przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej nagrody im. Franciszka Rajkowskiego za 2005 rok.

Ciechanowianinem Roku została Pani Lucyna Janikowa, autorka książki „Z buntem przez życie” w której ukazuje biografię Aleksandry Bąkowskiej.

Czytaj więcej

Ciechanowianin Roku za 2008 rok

24 stycznia (sobota) 2009 r. o godz. 11:00 w Muzuem Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61
odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Franciszka Rajkowskiego za 2008 rok Panu Józefowi Malinowskiemu.

Józef Malinowski urodził się 15 III 1942 roku w Ciechanowie. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące-go im. Z. Krasińskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów od 1963r. pracował w Sądzie Powiatowym w Ciechanowie, początkowo jako asesor, a od 1965r. jako sędzia. Od roku 1973 został sędzią Sądu Powiatowego w Ostrołęce, a w roku 1975 sędzią Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce, gdzie pełnił także funkcję p.o. Prezesa. W 1985r. wrócił do rodzinnego Ciechanowa i przez kilka lat był radcą prawnym. Od 1989r. prowadzi prywatną praktykę adwokacką. W latach 1988-1995 przez dwie kolejne kadencje był prezesem Towarzystwa Miłośni-ków Ziemi Ciechanowskiej, do dzisiaj pełni funkcję wicepre-zesa Towarzystwa. W latach 1978-1989 był prezesem Zarzą-du Wojewódzkiego Zrzeszania Prawników Polskich w Ostro-łęce i Ciechanowie, a w latach 1989-1992 radnym Ciechano-wa. Przez wiele lat udzielał społecznie porad prawnych, przez kilka lat prowadził rubrykę prawną w „Tygodniku Ciecha-nowskim”. W 1992r. był inicjatorem i fundatorem obelisku w Mierzanowie ku czci Prezydenta J. Mościckiego oraz fun-datorem tablicy przypominającej postać Jana Rzewnickiego. Jest niezwykle wyczulony na kwestię regionalizmu oraz kultu-ry i historii ziemi ciechanowskiej. Zawdzięczamy mu wiele inicjatyw i przedsięwzięć związanych z upamiętnianiem miejsc i osób związanych z naszym regionem. Za działalność spo-łeczną i zawodową odznaczony został Krzyżem Kawaler-skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzy-żem Zasługi oraz medalem za zasługi dla Ostrołęki i Ciecha-nowa. Żona Lidia, także jest adwokatem. Mają dwoje dzieci – córkę Joannę Malinowską – Paszkowską, która kontynuuje zawód rodziców oraz syna Wojciecha, który kończy Wydział Pedagogiki i Resocjalizacji.

Czytaj więcej

Ciechanowianin Roku za 2009 rok

W sobotę 23 stycznia 2010 r. o godz. 11:00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska 61 odbyła sie uroczystość wręczenia przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej nagrody im. Franciszka Rajkowskiego za 2009 rok Panu Zygmuntowi Blankiewiczowi.

Zygmunt Blankiewicz urodził się w 1919 r. w Barakach Chotumskich k/Ciechanowa w rodzinie rolniczej. Szkołę średnią ukończył przed wojną w stolicy, a w 1957 r. na Politechnice Warszawskiej uzyskał tytuł inżyniera budownictwa sanitarnego.
Okres niemieckiej okupacji spędził w Ciechanowie. Już
w grudniu 1939 r. podjął działalność konspiracyjną. Działał
w Polskim Obozie Narodowo-Syndykalistycznym, potem
w Związku Walki Zbrojnej, do którego wstąpił w maju 1941 r. przyjmując pseudonim „Żmuda”. Zajmował się kolportowaniem podziemnej prasy. W połowie 1942 r. ZWZ przemianowano na Armię Krajową. Dowództwo AK powierzyło „Żmudzie” funkcję wywiadowcy.

Po wojnie Z. Blankiewicz razem ze wspólnikami prowadził prywatne przedsiębiorstwo, zajmujące się instalacjami sanitarnymi, handlem i transportem. W 1950 r. został powołany na kierownika Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Ciechanowie. Dyrektorem ciechanowskich Wodociągów był nieprzerwanie aż do odejścia na emeryturę w 1980 r. W ciągu tych 30. lat przedsiębiorstwo 7-krotnie zajmowało I miejsce w kraju we współzawodnictwie pracy, zbudowało też 2 domy mieszkalne dla swoich pracowników.

W okresie aktywności zawodowej Zygmunt Blankiewicz udzielał się też społecznie, a na emeryturze pracy społecznej poświęcał już cały wolny czas. W marcu 1990 r. został sekretarzem ciechanowskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a następnie jego prezesem. Obecnie pełni też funkcję wiceprezesa Okręgu Warszawa Wschód ŚZŻAK. Staraniem

Z. Blankiewicza w mieście i powiecie zostały umieszczone tablice upamiętniające zmagania Polaków z hitlerowskim okupantem. Wiszą dziś w kościele farnym i kościele Św. Piotra

w Ciechanowie, w kościołach w Zeńboku, Lekowie, Sulerzyżu

i Glinojecku, na cmentarzu w Grudusku.

Brał też czynny udział w budowie pomnika żołnierzy AK

i NSZ, straconych w lesie gołockim oraz symbolicznego grobu – pomnika żołnierza AK i Sybiraka na cmentarzu przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie. Na maj 2010 r. zaplanowane jest osłonięcie pomnika „Żołnierza Wojska Polskiego i Żołnierza Armii Krajowej”, który stanie u zbiegu ulic Armii Krajowej

i Sikorskiego. Pomysłodawcą i organizatorem budowy obelisku również jest Z. Blankiewicz.

Aby przybliżyć młodemu pokoleniu czyn zbrojny AK oraz miejsca historycznych zdarzeń, położonych na Ziemi Ciechanowskiej Zygmunt Blankiewicz zainicjował rajdy rowerowe „Szlakiem pamięci narodowej”, odbywające się jesienią od 10 lat. Brał czynny udział w organizowaniu sesji naukowo-historycznych, a w szkołach wygłaszał pogadanki na temat okresu konspiracji.

Za swoją pracę otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty oraz Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal „Pro Memoria”, awansowano go też do stopnia porucznika rezerwy Wojska Polskiego.

Zaangażowaniem na rzecz rozwoju ciechanowskiego regionu oraz upamiętnienia jego historii zasłużył na Laur Ciechanowianina Roku.

Czytaj więcej