Oferta pracy – Pomocnik muzealny

Dyrektor 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ogłasza nabór na stanowisko

Pomocnik muzealny w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

 

 Wymagania

 • wykształcenie min. zawodowe
 • dyspozycyjność
 • gotowość do pracy weekendowej
 • uczciwość
 • dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • Premia regulaminowa
 • Świadczenia z ZFŚS
 • Przyjazna atmosfera pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • Prace porządkowe na terenie zabytkowego parku w Gołotczyźnie.
 • Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń w obiektach Muzeum oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny.
 • Wykonywanie innych czynności porządkowych podnoszących estetykę budynku i terenu Muzeum wynikających z potrzeb Muzeum zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV) z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

ZAŁĄCZNIK nr 1

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@muzeumciechanow.pl, lub składać osobiście w siedzibie Muzeum ul. Warszawska 61a, 06-400 Ciechanów w terminie od 16.08.2023 r. do 27.08.2023 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

Nabór na stanowisko Pomocnik muzealny.

 • Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie: muzeumciechanow.pl
 • CV kandydata powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zostały wprowadzone do bazy danych Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i były przetwarzane w celach związanych z naborem pracowników oraz aby wyżej wymienione dane mogły być przetwarzane po nawiązaniu stosunku pracy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Pomocnika muzealnego

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Marzena Zbyszyńska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W procedurze naboru kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Pani Marzena wykazała się wysoką kulturą osobistą, a także otwartością na kontakt z ludźmi. W ocenie komisji rekrutacyjnej kandydatka posiada odpowiednie cechy osobowości i umiejętności do pracy na stanowisku pomocnika muzealnego.

Udostępnij na: